برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15:00 تا 16:30 و سه شنبه 13:30 تا 15:00
مکان برگزاری 3-351
منابع

کتاب انتقال حرارت ( اینکروپرا)

کتاب انتقال حرارت (هولمن)

فایل پیوست اول انتقال حرارت.docx
طرح درس

مقدمه

مقدمه ای بر رسانش

رسانش پایای یک بعدی

رسانش پایای دوبعدی

رسانش گذرا

- مقدمه ای بر جابجایی

 - جریان خارجی

- جریان داخلی

عنوان عملیات واحد۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 9:15 تا 10:45 و سه شنبه 10:45 تا 12:15
مکان برگزاری 3-209
منابع

کتاب عملیات واحد(مک کیب).

فایل پیوست اول عملیات ۲.docx
طرح درس

فصل اول- جذب سطحی

فصل دوم - تبخیرکننده ها

فصل سوم- رطوبت سنجی

فصل جهارم- خشک کن ها

عنوان اقتصاد و طرح مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 9:15 تا 10:45 و دوشنبه 15:00 تا 16:30
مکان برگزاری 3-210
منابع

کتاب پیترز

فایل پیوست اول اقتصاد و طرح مهندسی.docx
طرح درس

فصل اول- مقدمات 

فصل دوم - ملاحظات کلی در طراحی

فصل سوم- تکوین طراحی فرایند و فلوشیت

فصل چهارم- تجزیه و تخمین قیمت

فصل پنجم- بهره- ارزش زمانی پول

عنوان طراحی مفهومی فرایندها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 16:30 تا 18:00 و دوشنبه 10:45 تا 12:15
مکان برگزاری 3-209
منابع

کتاب طراحی مفهومی (J. M. Douglas, Conceptual Design of Chemical Processes, Mc. Graw Hill, NY, 1998)

طرح درس

فصل اول: طراحی مفهومی فرایند- مفاهیم کلی

فصل دوم: مبانی اقتصادی مورد نیاز برای انجام طراحی مفهومی

فصل سوم: تعیین گزینه های محتمل در طراحی و ارزیابی سریع آنها

فصل چهارم: اطلاعات مورد نیاز برای آغاز طراحی مفهومی

فصل پنجم: ساختار ورودی- خروجی نمودار جریان

 

عنوان آزمایشگاه عملیات واحد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:15 تا 15:00
مکان برگزاری ازمایشگاه مهندسی شیمی
منابع

کتاب عملیات واحد و دستورالعمل آزمایشگاه .

طرح درس

- دستگاه برج تقطیر سینی دار

- دستگاه برج تقطیر آکنده

- دستگاه استخراج جامد-مایع

- دستگاه تبخیرکننده