برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ۱۵-۱۳:۳۰ سه شنبه ۱۹:۳۰-۱۸
مکان برگزاری ۲۰۰-۲
فایل پیوست اول طرح درس انتقال حرارت۱.docx
عنوان عملیات واحد۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ۱۹:۳۰-۱۸ سه شنبه ۱۲:۱۵-۱۰:۴۵
مکان برگزاری ۲۰۰-۲
فایل پیوست اول طرح درس عملیات واحد۲.docx
عنوان اقتصاد و طرح مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ۱۶:۳۰-۱۸ سه شنبه ۱۹:۳۰-۱۸
مکان برگزاری ۲۰۰-۲
فایل پیوست اول طرح درس عملیات واحد۲.docx
عنوان اقتصاد و طرح مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ۱۳-۱۵ دوشنبه ۱۰-۹
مکان برگزاری ۲-۴۵۲
منابع

- طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی، تالیف ماکس اس. پیترز.

طرح درس

- مقدمه ای بر طراحی فرایند

- ملاحظات کلی در طراحی فرایند و کارخانه

- حسابداری هزینه ها و دارایی ها

- تخمین هزینه

- بهره و هزینه های سرمایه گذاری

- طراحی بهینه

انتخاب مواد سازنده و روش ساخت دستگاه ها

- تجهیزات مربوط به پدیده هایانتقال

- روش تهیه گزارش طراحی

عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ۱۵-۱۷
مکان برگزاری ۳-۲۵۲
منابع

Fundamentals of Heat and Mass Transfer 6th Edition

\by Frank P. IncroperaDavid P. DeWitt , Theodore L. Bergman , Adrienne S. Lavine

Heat Transfer (Mcgraw-hill Series in Mechanical Engineering) 10th Edition

by Jack P. Holman

 

 

طرح درس

فصل اول: هدایت

فصل دوم: چند بعدی

فصل سوم: ترکیب ناپایدار

فصل چهارم: جابجایی

 

عنوان عملیات واحد۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ۱۳-۱۵
مکان برگزاری ۲-۲۰۱
منابع

Mass-Transfer Operations, 3rd Edition 3rd Edition

by Robert Ewald Treybal 

 

- Chemical Engineering , J. M. Coulson, J. F.  Richardson, J. R. Backhurst and J. Harker, Butterworth-Engineering 2002. 5 edition

 

طرح درس

فصل اول:  جذب سطحی

فصل دوم: تبخیرکننده

فصل سوم: رطوبت سنجی

فصل چهارم: خشک کردن 

توضیحات

 

 

عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ۱۹-۱۸
عنوان تصفیه پساب
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ۱۰-۱۱ چهارشنبه ۱۵-۱۷
مکان برگزاری ۳-۳۵۰
منابع

Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics 6th Edition.

by J. M. Smith  , Van Ness, Hendrick C , Michael Abbott , Van Ness, Hendrick .

 

Fundamentals of Thermodynamics 5th Edition

by Richard E. Sonntag , Claus Borgnakke , Van Wylen, Gordon J.

 

 

 

 

طرح درس

- مفاهیم کلی

- سختی گیری

فیلتراسیون

- حلالیت گازها

- رزین ها

- اسمز معکوس