برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مقدمه ای بر نانوتکنولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ۱۳:۳۰-۱۵ و سه شنبه ۲۰۳-۳
مکان برگزاری ۱۵۷-۳ و ۲۰۳-۳
فایل پیوست اول نانو.docx
طرح درس

مقدمه

کاربرد نانوساختارها

روشهای شیمیایی سنتز نانو ساختارها

روشهای فیزیکی سنتز نانو ساختارها

شناسایی نانوساختارها

عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵ و سه شنبه ۹:۱۵ -۱۰:۴۵
مکان برگزاری ۳-۲۵۰ و ۳-۱۵۷
فایل پیوست اول انتقال حرارت.docx
طرح درس

مقدمه

مقدمه ای بر رسانش

رسانش پایای یک بعدی

رسانش پایای دوبعدی

رسانش گذرا

- مقدمه ای بر جابجایی

 - جریان خارجی

- جریان داخلی

عنوان عملیات واحد۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ۱۷-۱۸:۳۰ و سه شنبه ۱۰:۴۵ و ۱۲:۱۵
مکان برگزاری ۲۰۵-۳ و ۳-۲۵۰
فایل پیوست اول عملیات ۲.docx
طرح درس

فصل اول- جذب سطحی

فصل دوم - تبخیرکننده ها

فصل سوم- رطوبت سنجی

فصل جهارم- خشک کن ها

عنوان اقتصاد و طرح مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ۱۶:۳۰-۱۸ یک شنبه ۱۹:۳۰-۱۸
مکان برگزاری ۳-۲۵۰
منابع

کتاب پیترز

فایل پیوست اول اقتصاد و طرح مهندسی.docx
طرح درس

فصل اول- مقدمات 

فصل دوم - ملاحظات کلی در طراحی

فصل سوم- تکوین طراحی فرایند و فلوشیت

فصل چهارم- تجزیه و تخمین قیمت

فصل پنجم- بهره- ارزش زمانی پول