مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Quantitative Separation of Graphene Oxide Sheets by Froth FlotationM. Abdolkarimi Mahabadi,- M. ManteghianANFC 2015۲۰۱۵
۲زﻣﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻣﺲمیثم عبدالکریمی مه آبادی، مهرداد منطقیان، حسن پهلوانزاده، ابوالفضل محمدیهمایش دانشجویی نانو۱۳۸۷
۳امکان سنجی و بکارگیری فناوری ازن جهت تصفیه پساب ماشین کاغذسازی و استفاده مجدد در فرایند.میثم عبدالکریمی مه آبادی. احمد بیات . ابوالفضل محمدیدومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی۱۳۹۸
۴اصلاح مدل رسوب پارافین در نفت خام با استفاده از روش انگشت سرد( Cold Finger).میثم عبدالکریمی مه آبادی. مهرداد منطقیان . ابوالفضل محمدیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۵زمان القای کریستالیزاسون واکنشی نانو ذرات مس و محاسبه کشش سطحی آنها،میثم عبدالکریمی مه آبادی، مهرداد منطقیان، حسن پهلوانزاده، ابوالفضل محمدیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۶ﻣﺪل ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ آب و ﻣﺘﺎن در رآﮐﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪراتابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، مسعود متولیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۷اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در آب در ﺣﻀﻮر ﺑﺘﺎﺳﯿﮑﻠﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، مسعود متولیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۸افزایش مقدار و سرعت انحلال متان در آب در حضور نانولوله کربنی چندجدارهابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، میثم عبدالکریمی مه آبادیهمایش دانشجویی نانو۱۳۸۷
۹اثر دما بر مقدار و سرعت انحلال گاز متان در آب،ابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.