زﻣﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻣﺲ

نویسندگانمیثم عبدالکریمی مه آبادی، مهرداد منطقیان، حسن پهلوانزاده، ابوالفضل محمدی
همایشهمایش دانشجویی نانو
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشکرمانشاه
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله