زمان القای کریستالیزاسون واکنشی نانو ذرات مس و محاسبه کشش سطحی آنها،

نویسندگانمیثم عبدالکریمی مه آبادی، مهرداد منطقیان، حسن پهلوانزاده، ابوالفضل محمدی
همایشدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشتبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله