تخمین بازده به مقیاس و خسارت به مقیاس بااستفاده از مدل راسل تغییریافته در حضور خروجیهای نامطلوب

نویسندگانپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
همایشدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۴/۰۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله