تخمین MPSS و LDSS در حضور خروجیهای نامطلوب

نویسندگانپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
همایشهفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۶/۱۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله