ارزیابی کارایی ساختارهای دومرحله ای فاقد مدیریت مرکزی

نویسندگانمحمد افضلی نژاد، سندس طاهری
همایشسومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۹/۱۶
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله