یک مدل ارزیابی کارایی برای ساختارهای دومرحله ای توسعه یافته با مدیریت مرکزی

نویسندگانمحمد افضلی نژاد، سندس طاهری
همایشدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۲/۱۵
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله