ارزیابی کارایی ساختارهای دومرحله ای دارای ورودیها و خروجیهای نامطلوب تحت بازده به مقیاس متغیر

نویسندگانمحمد افضلی نژاد-زهرا فتاحی-مهدی رمضانی
همایشچهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران
تاریخ برگزاری همایش۹۷/۶/۴
محل برگزاری همایشدانشگاه علم و صنعت تهران
ارائه به نام دانشگاهبله
شماره صفحات۵
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

در مدلهای سنتی تحلیل پوششی (DEA) دادهها تار داخلی واحدها در ارزیابی کارایی درنظر گرفته نمی شود. اما در بسیاری از کاربردها لازم است ساختار داخلی واحدهای تصمیم گیری (DMU) نیز در ارزیابی کارایی لحاظ گردد تا تحلیل دقیقتر و موثرتری بدست آید . یکی از رایجترین ساختارها، ساختار دومرحلهایست. در ساختارهای دو مرحلهای اندازههای میانی نقش مهمی ایفاء میکنند. اندازه های میانی خروجیهای مرحله اول و همچنین ورودیهای مرحله دوم محسوب میگردند. در این مقاله یک مدل تحلیل پوششی دادهها جهت ارزیابی ساختارهای دو مرحله ای ارائه می گردد که در آن فرض شده است که سیستم دارای بازده به مقیاس متغیر است، ورودی و خروجی نامطوب وجود دارد و بعلاوه تصمیم گیری در هر مرحله مستقل از دیگری است. اندازه های میانی در مدل پیشنهادی، بر اساس مدل پیشرو-پیرو پیاده سازی می گردند. ویژگی ریاضی مدل پیشنهادی بررسی و کارایی مدل با استفاده از یک مثال عددی نشان داده میشود.