محاسبه آهنگ آنتقال انرژی در سیستم گرافین دوگانه

نویسندگانبهرام بهرامی-ترانه وظیفه شناس
همایشهمایش دانش آموختگان فن آوری نانو
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله