محاسبه مغناطش محلی در حضور ناخالصی در دماهای غیر صفر

نویسندگانفرزانه احمدی-بهرام بهرامی-محمدرضاجعفری
همایشهفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵
محل برگزاری همایشتبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله