اثر پهنا بر روی رسانندگی الکترون ها در نانونوار گالیم نیترید

نویسندگانبتول شرفی- بهرام بهرامی- مجتبی گودرزی
همایشکنفرانس فیزیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵
محل برگزاری همایششیراز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله