تحرک الکترونی در گاز الکترونی یک بعدی گالیم نیترید

نویسندگانبتول شرفی- بهرام بهرامی- مجتبی گودرزی
همایشاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵
محل برگزاری همایشاراک
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله