محاسبه ترازهای انرژی نانودیسک های گرافنی به روش بستگی قوی تجربی

نویسندگانمعصومه خداقلی- بهرام بهرامی
همایشکنفرانس ملی نانو ساختارها، علوم و مهندسی نانو
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵
محل برگزاری همایشکاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله