شبیه‌سازی عددی میدان جریان جت Offset

نویسندگانبرومند محمدرضا، صالحی نیشابوری سیدعلی‌اکبر
همایشچهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۲
محل برگزاری همایشایران- شیراز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله