تزریق آب در میادین نفتی به منظور افزایش راندمان بهره وری برداشت

نویسندگانا عشقی- م ر برومند
نشریهفصلنامه مهندس مشاور
شماره صفحات۶۱-۶۶
شماره سریال۹۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاربهار ۱۴۰۱
رتبه نشریهعلمی - مروری
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله