بررسی تاثیر ناقصی و نوارهایی از ناخالصی نیتروژن بر خواص حرارتی نانولوله های تک دیواره زیگ-زاگ با روابط Müller-Plathe

نویسندگان1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
همایشهمایش ملی فیزیک و کاربردهای آن
تاریخ برگزاری همایش۱۱-۰۸ -۱۳۹۴
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله