برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فیزیک ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 7:45 تا 9:15 و دوشنبه 9:15 الی 10:45
مکان برگزاری 3-253
فایل پیوست اول سر فصل فیزیک 2.pdf
عنوان بلورشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری (شنبه - 07:45 تا 09:45)(یکشنبه - 16:30 تا 18:00)
مکان برگزاری 104-3
فایل پیوست اول بلورشناسی.pdf
عنوان فیزیک ۱ ، گروه ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری (شنبه - 10:45 تا 09:15)(دوشنبه - 16:30 تا 18:00)
مکان برگزاری 3-251
فایل پیوست اول سر فصل فیزیک 1.pdf
عنوان فیزیک ۱ ، گروه ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری (شنبه - 12:15 تا 10:45)(دوشنبه - 13:30 تا 18:00)
مکان برگزاری 353-3
فایل پیوست اول سر فصل فیزیک 1.pdf
عنوان فیزیک ۲ ، گروه ۲ و ۱۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری ش-15:00-16:30 ی-15:00-16:30 د-18:00-19:00
مکان برگزاری کلاس 3-353
فایل پیوست اول سر فصل فیزیک 2.pdf
عنوان فیزیک ۲ ، گروه ۱و ۱۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری (یکشنبه - 09:15 تا 10:45 )(شنبه - 13:30 تا 15:00 )(شنبه - 18:00 تا 19:00 )
مکان برگزاری (یکشنبه - 09:15 تا 10:45 - کلاس 353-3)(شنبه - 13:30 تا 15:00 - کلاس 353-3)(شنبه - 18:00 تا 19:00 - کلاس 350-3)
فایل پیوست اول سر فصل فیزیک 2.pdf
عنوان فیزیک حالت جامد ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری (دوشنبه - 16:30 تا 18:00 )(شنبه - 07:45 تا 09:15 )
مکان برگزاری (دوشنبه - 16:30 تا 18:00 - کلاس 150-3)(شنبه - 07:45 تا 09:15 - کلاس 150-3)
فایل پیوست اول سر فصل فیزیک حالت جامد 1.pdf
عنوان فیزیک ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 16:30 - 18:30 و یکشنبه 16:30-18:30
مکان برگزاری کلاس 252-3
منابع

طرح درس

عنوان مبانی نانوفیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 09:15 - 11:45 و سه شنبه 15:00 - 16:30
مکان برگزاری 551-2
منابع

طرح درس

عنوان فیزیک ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یک شنبه ساعت 13:00- 15:00 و دو شنبه 13:00 - 15:00
مکان برگزاری 352-3
منابع

طرح درس