برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فیزیک پایه ۱ گروه اول
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 10-12 و دوشنبه ساعت 8-10
مکان برگزاری کلاس 603 -2
منابع

کتاب مبانی فیزیک پایه 1(مکانیک) دیوید هالیدی و رابرت رزنیک

طرح درس

1. اندازه گیری کمیت ها 

2. حرکت در طول خط راست (سرعت لحظه ای - تندی لحظه ای - شتاب - شتاب سقوط آزاد - انتگرال ترسیمی در تحلیل حرکت)

3. بردارها 

4. حرکت های دو بعدی و سه بعدی (سرعت و شتا ب متوط و لحظه ای  - حرکت پرتابه ای - حرکت دایره ای - حرکت نسبی یک بعدی و دو بعدی)

5. نیرو  و حرکت (قوانین نیوتن - اصطکاک - دینامیک حرکت دایره ای)

6. انرژی و کار (انرژی جنبشی - انرژی پتانسیل - توان - کار- پایستگی انرژی مکانیکی)

7. مرکز جرم و تکانه خطی (برخورد - ضربه - پایستگی تکانه خطی - برخوردهای کشسان یک بعد و دو بعد - دستگاه های با جرم متغیر)

8. دوران (انرژی جنبشی دورانی - لختی دورانی - گشتاور نیرو - کار و انرژی جنبشی دورانی)

9. غلتش و تکانه زاویه ای( انرژی جنبشی در حرکت غلتشی - طرز کار یویو - پایستگی تکانه زاویه ای -تکانه زاویه ای یک جسم صلب- حرکت تقدیمی ژیروسکوپ)

10. تعادل و کشسانی

11. گرانش

توضیحات

تا پایان بند ششم مربوط به امتحان میانترم می باشد که به صورت مشترک بین همه گروه ها در تاریخ 18 آبان ساعت 15:30 برگزار می گردد. و امتحان میان ترم 8 نمره از کل نمرات را به خود اختصاص می دهد.

عنوان فیزیک حالت جامد ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دو شنبه 15-17 - سه شنبه 16-17
مکان برگزاری کلاس 200 -2
منابع

1. مقدمه ای بر حالت جامد چارلز کیتل

2. فیزیک حالت جامد علی عمر

طرح درس

1. ساختمان و شبکه بلوری 

2. پراش اشعه X  ، اندیس های میلر ، شبکه وارون ، مناطق بریلئون ، ضرایب ساختار شبکه 

3. پیوندهای بلوری ، انرژی پیوندی ، ثابت های کشسان

4. ارتعاشات شبکه بلوری و فونون های اپتیکی و آکوستیکی

5. خواص گرمایی فونون ها. هدایت گرمایی در دی الکتریک ها 

6. نظریه کوانتومی الکترون آزاد در فلزات، خواص گرمایی و الکتریکی در فلزات

7. نظریه ساختار نوارهای انرژی در بلورها

 

عنوان فیزیک محاسباتی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 10 -12
مکان برگزاری 210-3
منابع

1. Computational Physics , Steven E, Koonin and Dawn C - Wesley, 1990

طرح درس

1. تحلیل داده ها 

2. محاسبات عددی مدل های فیزیکی، حل عددی دسته معادلات دیفرانسیل کامل 

3. روش های انتگرال گیری عددی 

4. حل دستگاه معادلات خطی و غیر خطی 

5. شبیه سازی مونت کارلو و متروپولیس

 

توضیحات

یک سوم درس را انجام پروژه تشکیل می دهد که می تواند یک پروژه مفصل یا چند پروژه مختصر باشد.