برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فیزیک ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 16:30 - 18:30 و یکشنبه 16:30-18:30
مکان برگزاری کلاس 252-3
منابع

طرح درس

عنوان مبانی نانوفیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 09:15 - 11:45 و سه شنبه 15:00 - 16:30
مکان برگزاری 551-2
منابع

طرح درس

عنوان فیزیک ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یک شنبه ساعت 13:00- 15:00 و دو شنبه 13:00 - 15:00
مکان برگزاری 352-3
منابع

طرح درس