بررسی وابستگی رسانش گرمایی به عدد مولد در نانولوله های گرافین مرتبه¬های اول و دوم با کمک شبیه سازی های اتمی

نویسندگانسعید قربانعلی
همایشاولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
تاریخ برگزاری همایش۰۳-۰۵ -۱۳۹۵
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله