گرافن خالص و نیتروژن دار در حضور ترک، شبیه سازی دینامیک مولکولی

نویسندگان1- سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاد
همایشکنفرانس فیزیک ایران 96
تاریخ برگزاری همایش۰۶-۰۶ -۱۳۹۶
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله