سخنرانی علمی

سخنرانی علمی با موضوع"نقد و بررسی الگوی روشنفکری دینی در باره مناسبات دین و دولت مورخه 29/11/1390در انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم.

سخنرانی علمی با موضوع "جریان شناسی گروههای تکفیری" مورخه 25/9/1393در دانشگاه.

سخنرانی علمی با موضوع آینده انقلاب اسلامی ایران مورخه 20/11/1392در دانشگاه آزاد.

  سخنرانی علمی با موضوع  الگوهای نظری مناسبات دین و دولت در جمهوری اسلامی ایران مورخه5/8/1394 در دانشگاه.

برگزاری کارگاه علمی جنگ نرم در دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 8 ساعت در سال 1395.