بررسی عملکرد حاصل از انتخابگری معکوس در عبور گزینشی دی اکسیدکربن نسبت به هیدروژن به وسیله غشای ماتریس مخلوط پلی متیل پنتین

نویسندگانرضا عابدینی- مرتضی اسفندیاری- امیر مصیبی
همایشاولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی
تاریخ برگزاری همایش۳/۵/۲۰۱۷
محل برگزاری همایشبجنورد
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله