بررسی عملکرد کاتالیست کبالت بر پایه ژئولیت در اکسیداسیون جزئی بوتان

نویسندگانامیر مصیبی- مرتضی اسفندیاری- رضا عابدینی
همایشاولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی
تاریخ برگزاری همایش۳/۵/۲۰۱۷
محل برگزاری همایشبجنورد
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله