تاثیر شرایط عملیاتی بر توزیع محصولات سنتز فیشر-تروپش در حضور کاتالیست کبالت بر پایه گاما آلومینا

نویسندگانمحمد باقر رادان-رضا عابدینی- امیر مصیبی
همایشچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
تاریخ برگزاری همایش۴/۱۰/۲۰۱۷
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله