خواص حاصله از افزودن نانوذراتAl۲O۳.MgOبه پلی پروپیلن به کار رفته در خودروها

نویسندگاننیکا نصیری-امیر مصیبی-محمد آبدیده
همایشهفتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت
تاریخ برگزاری همایش۳۰/۳/۱۳۹۷
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله