پیش بینی توزیع فرآورد ه های سنتز فیشر-تروپش در حضور کاتالیست Ni/HZSM-۵ با شبکه عصبی-فازی برپایه الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات

نویسندگانمرتضی اسفندیاری-امیر مصیبی-رضا عابدینی
نشریهپژوهش های کاربردی در شیمی
ارائه به نام دانشگاهتفرش
شماره صفحات۱۱۳-۱۲۵
شماره سریال۴
شماره مجلد۱۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۱۱/۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله