برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 15:30 تا 17:30
عنوان اقتصاد مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15:30 تا 17:30
عنوان اصول مهندسی آب و فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 تا 15:30 و سه شنبه 8 تا 9
عنوان سمینار و روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 10 تا 12
عنوان استاتیک و مقاومت مصالح (صنایع)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10 تا 12 و یکشنبه 17:30 تا 18:30
عنوان طراحی مدفن زباله
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 10 تا 12
عنوان استاتیک و مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10 تا 12 و یکشنبه 17:30 تا 18:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 1400/00/00 ساعت 00 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:30 تا 15:30 و یک شنبه 18:30 تا 19:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 1400/00/00 ساعت 00 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:30 تا 15:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 1400/00/00 ساعت 00 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15:30 تا 17:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 1400/00/00 ساعت 00 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان ژئوتکنیک زیست محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 تا 15:30 و دوشنبه 15:30 تا 16:30
مکان برگزاری سامانه نیما
فایل پیوست اول Environmental geotechnic.pdf
طرح درس

تاریخ امتحان 1400/00/00 ساعت 00 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 15:30 تا 17:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 99/10/17 ساعت 9 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان اقتصاد مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15:30 تا 17:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 99/10/30 ساعت 9 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان اصول مهندسی آب و فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 تا 15:30 و دوشنبه 8 تا 9
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 99/10/24 ساعت 13 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان استاتیک و مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15:30 تا 17:30 و یکشنبه 17:30 تا 18:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 99/10/22 ساعت 9 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15:30 تا 17:30
مکان برگزاری کلاس 551-2
فایل پیوست اول Hydraulic syllables.pdf
توضیحات

تاریخ امتحان 99/4/15 ساعت 9 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:30 تا 15:30 و یکشنبه 8 تا 10
مکان برگزاری 3-252
فایل پیوست اول mechanichs of materials 1 syllables.pdf
توضیحات

تاریخ امتحان 99/4/23 ساعت 15 به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10 تا 12
مکان برگزاری 3-252
فایل پیوست اول environmental Eng syllables.pdf
توضیحات

تاریخ امتحان 99/4/16 ساعت 9 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان استاتیک و مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10 تا 12 و یکشنبه 17:30 تا 18:30
مکان برگزاری 2-451
فایل پیوست اول static and mechanichs of materials syllables.pdf
توضیحات

تاریخ امتحان 99/4/14 ساعت 11 پیش از ظهر به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15 تا 17 و دوشنبه 9 تا 10
مکان برگزاری کلاس 208 ساختمان شماره 3
فایل پیوست اول Mechanics of Materials 1.pdf
عنوان مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13 تا 15 و دوشنبه 8 تا 10
مکان برگزاری کلاس 208 ساختمان شماره 3
فایل پیوست اول Fluid mechanics.pdf
عنوان استاتیک و مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 17 تا 19 و یکشنبه 8 تا 9
مکان برگزاری کلاس 206 ساختمان شماره 2
عنوان مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13 تا 15 و دوشنبه 15 تا 16
فایل پیوست اول water and wastewater Eng and project.pdf