طرح های پژوهشی

 

1- پروژه تحقیقاتی «طرح یک پروب سوزنی برای اندازه‌گیری مشخصه‌های جریان در جریان‌های دوفاز» دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1374)

2- پروژه تحقیقاتی «طراحی و ساخت یک پروب دوسوزنه برای اندازه‌گیری سرعت جریان در جریان‌های دوفاز» دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1375)

3 – پروژه تحقیقاتی «بررسی آگاهی و عملکرد زیست‌محیطی دانشجویان دانشگاه تفرش در خصوص محیط‌زیست»، دانشگاه تفرش، 1387

4 - پروژه تحقیقاتی « کاربرد فناوری نانو در محیط زیست» دانشگاه تفرش، 1388