کتب و گزارش ها

1 - سمت وسوی تحقیقات در نانوفناوری, NNI, انتشارات آتنا سال انتشار, 1383تیراژ, 2000 مرتضی مغربی، محمودرضا شاهوردی

2 تدوین گزارش آموزش فناوری نانو (102 ص) به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 1384

3- ترجمه و آماده سازی گزارش نانوروکش‌ها (120 ص)  به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 1387

Nanocoatings, 2007, Nanoposts.com

4 - ترجمه و آماده سازی گزارش نانوکامپوزیت‌ها (145 ص)  به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 1387

NANOCOMPOSITES, NANOPARTICLES, NANOCLAYS, AND NANOTUBES, 2005, BCC Research

5 - ترجمه و آماده سازی گزارش کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی (169 ص) به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 1387

Nanotechnologies for the Textile Market April, 2006, Científica

6 - ترجمه و آماده سازی گزارش تأثیر فناوری نانو بر بازار خودرو تا سال 2015 (153 ص) به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 1387

The Impact of Nanotechnology on the Automotive Market to 2015, 2008, Nanoposts.com

7 - ترجمه و آماده سازی گزارش بازار فناوری نانو در صنایع غذایی و نوشیدنی تا سال 2015(148ص) به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 1388

8 - ترجمه و آماده سازی  بخشی از گزارش دارورسانی به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 1388