زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

1.  در پیشه ی خودم ، پژوهش را با فیزیک اسپین آغاز کردم. دانشنامه ی دکتری من در باره پراکندگی کسشان پروتون های قطبیده بود.

2. ساختار پارتونی (کوارکی و کلئونی) هادرون ها (پراکندگی ناکشسان ژرف) بخش مهمی از کارهای پژوهشی من اند.

3. با آغاز آزمایش های پراکندگی ناکشسان ژرف با پروتون و لپتون قطبیده، به ساختار اسپینی هادرون ها علاقمند شدم. بخش چشمگیری از کارهای پژوهشی من در این زمینه اند.

4. تشکیل پلاسمای کوارک - گلئون در برخورد یون های سنگین زمینه ی دیگر مورد علاقه ی من است.

5. تقارن ها و قانون های پایستگی برآمده از آنها موضوع دیگری است که به آنها علاقه دارم.