برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکانیک کوانتومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

درس نامه هر جلسه در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت. می توانید آنها را زیر نام «آگهی» در همین بخش ببینید و دریافت کنید.

کتاب های سودمندی برای درس مکانیک کوانتومی به زبان فارسی در بازار وجود دارد. از جمله:

1. مکانیک کوانتومی، آمیت گاسوامی، مرکز نشر دانشگاهی، ترجمه فیروز آرش و محمد رضا کلاه چی

2. مکانیک کوانتومی، دیوید گریفیث، ترجمه حمید رشا مشفق

3.  فیزیک کوانتومی، گاسیوروویچ

و ......

آگهی 1: درسنامه مربوط به کلاس روز سه شنبه 25 شهریور 99 را از اینجا دریافت کنید.

آگهی 2: درسنامه مربوط به کلاس روز چهار شنبه 26 شهریور 99 را از اینجا دریافت کنید.

آگهی 3: درسنامه مربوط به کلاس روز سه شنبه اول مهرماه 99 را از اینجا دریافت کنید.  (99/6/30)

آگهی 4: درسنامه مربوط به کلاس روز چهار شنبه دوم مهرماه 99 را از اینجا دریافت کنید.  (99/6/30)

آگهی 5: درسنامه مربوط به کلاس روز سه شنبه هشتم مهرماه 99 را از اینجا دریافت کنید. (7 مهر 1399)

آگهی 6 و 7: درسنامه های مربوط به کلاس روز چهارشنبه نهم مهر و سه شنبه پانزدهم مهرماه 99 را از اینجا دریافت کنید. (7 مهر 1399)

آگهی 8 و 9: درسنامه های مربوط به کلاس روزهای سه شنبه و چهارشنبه 15 و 16 مهر را از اینجا دریافت کنید. (14 مهر 1399)

آگهی 10: درسنامه مربوط به کلاس روز سه شنبه 22 مهرماه 99 را از اینجا دریافت کنید.  (99/7/20) این فایل فشرده شده است. کوشیدم حجم را کم کنم.

آگهی 11: درسنامه مربوط به کلاس روز سه شنبه 29  وچهارشنبه 30 مهرماه 99 را از این/file/download/course/1603140408-lec12-and-lec13-compressed.pdfجا دریافت کنید.  (99/7/28) این فایل فشرده شده است. 

آگهی 12:  ادامه ی درس 13  برای کلاس روز چهارشنبه 30 مهر را از این/file/download/course/1603697391-lec-13-continued.pdfجا دریافت کنید.

آگهی 13: درسنامه مربوط به کلاس روز سه شنبه 6 آبان  99 را از اینجا دریافت کنید. (5 آبان 1399)

آگهی 14: درسنامه مربوط به کلاس روز چهار شنبه هفتم آبان 99 را از اینجا دریافت کنید.  (99/6/30)

طرح درس

در مکانیک کوانتومی 1 به موضوع های زیر خواهیم پرداخت:

1. پیش زمینه ی تاریخی و نیاز به مکانیک کوانتومی (درسنامه ی 1 را ببینید)

2. معادله ی شرودینکر، فضای هیلبرت، فصای مکان و فضای تکانه، عمل گرهای مکان، تکانه و انرژی

3 کاربردهای معادله ی شرودینگر در یک بعد، سد پتانسیل، پله ی پتانسیل، چاه پتانسیل، پراکندگی و حالت مقید، ضریب های بازتاب و گذار

4. کاربردهای عملی

5. نوسانگر هماهنگ

6. معادله ی شرودینگر در دو و سه بعد، حل معادله یشرودینگر در پتانسیل های مرکزی، اتم هیدروژن، پیش درآمدی بر تکانه ی زاویه ای

7. تکانه ی زاویه ای در مکانیک کوانتومی

8. پراکندگی

موضوع های مکانیک کوانتومی 2

مکانیک ماتریس، اسپین، جمع تکانه های زاویه ای، نظریه ی اختلال مستقل از زمان، ماتریس چگالی و نابرابری های بل، اتم ها و مولکول ها، ذره های یکسان، نظریه ی اختلال وابسته به زمان، نظریه ی رسمی پراکندگی

توضیحات

این درس با تمرین های خانگی همراه است.

تمرین های خانگی 20% نمره ی کلاسی را خواهند داشت. آزمون میان ترم 30% و آزمون پایان ترم 50% نمره ی کلاس را حمل خواهند کرد.

عنوان فیزیک پایه ۲ و فیزیک ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

توجه:  ادامه ی درسنامه ها را (از درسنامه 21 به بعد را) از سایت نیما (کلاس درس)  دریافت کنید. (7 آبان 1399)

این هم نوشته ی دیگری در باره ی قانون گاوس: با شکل های زیبا

پاسخ آزمون کوتاه 2 (16 مهر 99) را در اینجا ببینید.

پاسخ آزمون کوتاه 1  (9 مهر 99) را در ا/file/download/course/1601455442-1-1399.pdfینجا ببینید

کتاب اصلی:  فیزیکِ دو، فیروز آرش، انتشارات نوپردازان

شما می توانید کتاب را از سایت ناشر به آدرس: www.nakketab.com سفارش دهید. ناشر معمولا به متقاضیانی که کتاب را مستقیم سفارش می دهند، تخفیف می دهد. هم چنین، کتاب را در فاصله ی زمانی 48 ساعت به متقاضی می رساند. در صورت نیاز، می توانید با دفتر انتشاراتی، مدیر داخلی، آقای قارلقی هم تماس بگیرید. تلفن ناشر این است: 66568096 - 021.

آگهی1:  درسنامه ی مربوط به روز دو شنبه 24 شهریور را در بخش توضیحات قرار دادم. می توانید آن را ببینید. (23 اردیبهشت)

آگهی2:  درسنامه 2 برای روز چهارشنبه 26 شهریور و روز دوشنبه 31 شهریور بارگذاری شد. (25 شهریور)

آگهی3:  درسنامه 3 برای روز دوشنبه  31 شهریور و روز سه شنبه اول مهرماه بارگذاری شد. (30شهریور)

آگهی4:  درسنامه 4 برای روز  سه شنبه اول مهرماه بارگذاری شد. (31شهریور)

آگهی5:  درسنامه 5 برای روز  چهار شنبه دوم مهرماه بارگذاری شد. (99/7/1)

آگهی6:  درسنامه 5 برای روز  دو شنبه هفتم مهرماه بارگذاری شد. (99/7/6)

آگهی7:  درسنامه 7 برای روز  سه شنبه هشتم مهرماه بارگذاری شد. (99/7/6)

آگهی8:  درسنامه 8 برای روز  چهار شنبه نهم مهرماه بارگذاری شد. (99/7/9)

آگهی9 و 10 :  درسنامه 9و 10 برای روزهای دو شنبه و سه شنبه 14 و 15 مهرماه بارگذاری شد. (99/7/13)

آگهی11:  درسنامه 11برای روز  چهار شنبه 16 مهرماه بارگذاری شد. (99/7/15)

آگهی12و 13:  درسنامه 12 و 13 برای روز  دوشنبه 21 و سه شنبه 22 مهرماه بارگذاری شد. (99/7/20)

آگهی14 و 15:  درسنامه های 14 و 15 بر روی سامانه ی آموزش مجازی بارگذاری شده است.

گهی16:  درسنامه 16 برای روز دوشنبه 28 مهر بارگذاری شد. (27 مهر)

آگهی17:  درسنامه 17برای روز  سه شنبه 29 مهرماه بارگذاری شد. (99/7/28)

آگهی18:  درسنامه 18 برای روز چهارشنبه 30 مهر بارگذاری شد. (29 مهر)

آگهی19:  درسنامه 19برای روز  دو شنبه 5 آبان بارگذاری شد. (99/8/4)

آگهی20:  درسنامه 18 برای روز سه شنبه 6 آبان بارگذاری شد. (5 آبان)

طرح درس

کلاس مطابق فصل های کتاب پیش برده خواهد شد.

فصل 2: بار الکتریکی، قانون کولمب، میدان الکتریکی، خط های میدان، دوقطبی الکتریکی، میدان الکتریکی دوقزبی الکتریکی، انرژی پتانسیل دوقطبی الکتریکی، توزیع بار پیوسته، کاربردهای عملی

فصل 3: انرژی آرایه ی بار، پتانسیل الکتریکی و انرژی پتانسیل، پتانسیل الکتریکی در میدان یکنواخت، پتانسیل بار نقطه ای انرژی پتانسیل مجموعه ی باری، یافتن میدان الکتریکی از پتانسیل الکتریکی، کاربردهای عملی

فصل 4: قانون گاوس، خط های میدان، شار میدان الکتریکی، شکل های انتگرالی و دیفرانسیلی قانون گاوس، کاربردهای عملی

فصل 6: میدان های الکتریکی در رساناها، ویژگی های الکتریکی رسانا، بارهای القایی، خازن و ظرفیت خازن، محاسبه ی شزفیت خازن، آرایه های با بیش از دو رسانا، به هم بستن خازن ها، کاربردهای عملی

فصل 7: میدان الکتریکی در ماده، دی الکتریک ها، قطبش و بارهای القایی، قانون گاوس در محیط دی الکتریک، خازن انباشته با دی الکتریک، انرژی در سامانه ی دی الکتریک، نیروی وارد به دی الکتریک، کاربردهای عملی

فضل 8: جریان و مقاومت، جریان الکتریکی، چگالی جریان، جریتم پایا و قانون پیاستگی بار الکتریکی، رسانایی الکتریکی و قانون اهم، مدار الکتریکی انرزی و توان الکتریکی، نیروی محرکه ی الکتریکی، شبکه مقاومت ها، قانون های کرکهوف، مدار RC، کاربردهای عملی.

فصل 9: میدان های مغناطیسی، قانون نیروی لورنتس و کاربردهای آن، نیروی مغناطیسی وارد به سیم جریان، گشتاور وارد به حلقه ی جریان، دوقطبی مغناطیسی، چکالی جریان سطحی و حجمی، اثر هال، کاربردهای عملی.

فصل 10: چشمه ی میدان های مغناطیسی، قانون بیو- ساوار، میدان مغناطیسی دوقطبی مغناطیسی، پیچه هلمهولتز، 

فصل 11 و 12: ویژگی های میدان مغناطیسی، قانون آمپر و کاربردهای آن، سرشت میدان مغناطیسی، نیروی محرکه ی حرکتی، قانون فاراده، قانون لنز، قانون فاراده و القاء الکترومغناطیسی، مولدها، کاربردهای عملی قانون فاراده

فصل 13: القاوری و انرژی معناطیسی، القاء متقابل، خود القاء، انرزی در میدان مغناطیسی، و محاسبه ی آن، مدارهای مغناطیسی، RL، CL، RCL، 

فصل 14: مدارهای جریان متناوب، مبدل ها، برخی کاربردهای عملی

فصل 15: معادله های مکسول و امواج الکترومغناطیسی، جریان جابه جایی، معادله ی موج انتقال انرژی، بردار پویینتینگ، : کاربردهای عملی

فصل 16: مواد مغناطیسی؟؟

توضیحات

1. درس با تمرین های خانگی همراه خواهد بود. 

2. خواندن متن کتاب مهم است. نکاتی در کتاب وجود دارند که ممکن است در کلاس گفته نشوند. مانند مثال های حل شده ی بسیار زیادی که وقت کلاس اجازه نمی دهد همه ی آنها را دوباره در کلاس حل کنیم. این چیزها به عهده ی دانشجو است.

3. خواهم کوشید موضوع درس هر جلسه را یک روز پیش از کلاس در سایت درس،  http://faculty.tafreshu.ac.ir/arash/fa/course قرار دهم تا بتوانید پیش از آمدن به کلاس درس، آن را مطالعه کرده باشید. البته همان درس نامه را در سامانه ی نیما هم قرار خواهم داد.

4.  20% نمره ی کلاسی به تمرین های خانگی مربوط است، 30% نمره ی کلاسی به آزمون میان ترم و 50% به آزمون پایان ترم اختصاص دارند

درسنامه 1: برای دریافت درسنامه ی روز دو شنبه 24 شهریور، اینجا را کلیک کنید

درسنامه 2: برای دریافت درسنامه ی روز دو شنبه 24 شهریور، اینجا را کلیک کنید

درسنامه 3: برای دریافت درسنامه ی روز دوشنبه 31 شهریور و سه شنبه اول مهر ، اینجا را کلیک کنید

درسنامه 4: برای دریافت درسنامه ی روز  سه شنبه اول مهر ، اینجا را کلیک کنید

درسنامه 5: برای دریافت درسنامه ی روز  چهار شنبه دوم مهر ، اینجا را کلیک کنید

درسنامه 4: برای دریافت درسنامه ی روز  سه شنبه اول مهر ، اینجا را کلیک کنید

درسنامه 5: برای  دریافت درسنامه روز  چهار شنبه دوم مهر ، اینجا را کلیک کنید

درسنامه 6: برای  دریافت درسنامه روز  دوشنبه  هفتم مهر ، اینجا را کلیک کنید

درسنامه 7: برای  دریافت درسنامه روز  سه شنبه  هشتم مهر ، اینجا را کلیک کنید

درسنامه 8: برای  دریافت درسنامه روز  چهار شنبه نهم  مهر ، اینجا را کلیک کنید

درسنامه 9 و 10: برای  دریافت درسنامه روز  دوشنبه و سه شنبه  14 و 15 مهر ، اینجا را کلیک کنید

درسنامه11: برای  دریافت درسنامه روز  چهار شنبه نهم  مهر ، اینجا را کلیک کنید.

درسنامه 12 و 13: برای دریافت درسنامه روز  دوشنبه و سه شنبه  21 و 22 مهر ، اینجا را کلیک کنید.

درسنامه16: برای  دریافت درسنامه 16 برای روز  دوشنبه28  مهر ، اینجا را کلیک کنید.

درسنامه17: برای  دریافت درسنامه 16 برای روز  سه شنبه29  مهر ، اینجا را کلیک کنید.

درسنامه18: برای  دریافت درسنامه 16 برای روز  چهار شنبه 30 مهر ، اینجا را کلیک کنید.

درسنامه19: برای  دریافت درسنامه 16 برای روز  دو شنبه 5 آبان ، اینجا را کلیک کنید.

درسنامه 20: برای  دریافت درسنامه روز  سه شنبه  ششم آبان ، اینجا را کلیک کنید

 

عنوان مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه، یک شنبه و دو شنبه 10 تا 12
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
منابع

توجه: آزمون پایان ترم از ساعت 8 و 30 دقیقه روز چهارشنبه 8 بهمن بر روی سامانه ی مودل خواهد بود و شما باید از آنجا دریافت کنید. 24 ساعت وقت خواهید داشت تا پاسخ تان را به صورت فایل pdf در سامانه ی مودل بازگذاری کنید.

توجه: آخرین درس نامه را از اینجا دریافت کنید. به سبب دشواری در سامانه ی نیما، آخرین کلاس برگزار نشد. 6 صفحه نخست این درس نامه را حتما بخوانید.

درسنامه های کلاسی را در این پایگاه خواهم گذاشت. افزون بر آنها، کتاب های زیر هم مرجع های دیگری اند. درس نامه ها را می توانید در بخش «توضیحات» همین صفحه بیابید.

1. J.J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics

2. Quantum Mechanics, E. Merzbacher, ۳rd ed., New York: Wiley, ۱۹۹۸

3. Principles of Quantum Mechanics, R. Shankar, ۲nd Ed., New York,: plenum, ۱۹۹۴

4.  Kurt Gottfried, Quantum Mechanics, Vol. 1, Fundamentals

طرح درس

بنیادهای نظری مکانیک کوانتومی (فضای هیلبرت، نمادگذاری های دیراک (کت و برا)، مشاهده پذیرهای فیزیکی، عملگرها و نمایش های ماتریسی. بن سازه های مکانیک کوانتومی

تحول زمانی سامانه ی کوانتومی، نمایش های شرودینگر، هایزنبرگ و برهمکنشی. مسئله های یک بعدی

نظریه ی تکانه ی زاویه ای، ماتریس چگالی، چرخش در فیزیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی، اسپین

تقارن ها در مکانیک کوانتومی (پاریته، هم یوغ باری، وارونی زمان

توضیحات

درس1و 2 :  درسنامه 1و2 را از اینجا دریافت کنید

 پیوست1 درس 1و2: پیوست درس 1 و2 را از اینجا دریافت کنید

 پیوست2 درس 1و2: پیوست درس 1 را از اینجا دریافت کنید

درس3:  درسنامه 3 را از اینجا دریافت کنید

عنوان مکانیک تحلیلی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 8-10 و چهارشنبه 10-12
مکان برگزاری اتاق 152
منابع

مرجع اصلی درس :  فیروز آرش، فیزیک کلاسیک، جلد 2 (و فصل 9 جلد 1) انتشارات نوپردازان، 1396

آزمون پایان ترم: آزمون پایان ترم «خانه بر»، Take Home، است و می توانید آن را از اینجا تهیه کنید. زمان آزمون محدود است و پس از ساعت 8 صبح روز سه شنبه 10 تیر ماه، پاسخ های شما پذیرفته نخواهند شد.

توجه: دانشجوهایی که تاکنون نتوانسته اند کتاب درسی را فراهم کنند می توانند به سایتwww.nakketab.com مراجعه و با تخفیف کتاب را دریافت کنند. هم چنین، می توانید با دفتر انتشارات نوپردازائ با تلفن 8096-6656-021 تماس بگیرید. مدیریت انتشارات قول داده است که کتاب را با تخفیف در دسترس شما قرار دهد.

***  فایل pdf  درس 26 را در بخش توضیحات ببینید. (دو شنبه 26 خرداد 1399)****

***  فایل pdf  درس 25 را در بخش توضیحات ببینید. (سه شنبه 20 خرداد 1399)****

***  فایل pdf  درس 24 را در بخش توضیحات ببینید. (یک شنبه 18خرداد 1399)****

***  فایل pdf  درس 23 را در بخش توضیحات ببینید. (دو شنبه 12خرداد 1399)****

***  فایل pdf  درس 22 را در بخش توضیحات ببینید. (سه شنبه 6 خرداد 1399)****

***  فایل pdf  درس 21 را در بخش توضیحات ببینید. (دو شنبه 5 خرداد 1399)****

***  فایل pdf  درس 20 را در بخش توضیحات ببینید. (سه شنبه 30 اردیبهشت 1399)****

***  فایل pdf  درس 19 را در بخش توضیحات ببینید. (دو شنبه 29 اردیبهشت 1399)****

***  فایل pdf  درس 18 را در بخش توضیحات ببینید.**** (سه شنبه 23 اردیبهشت 1399)

***  فایل pdf  درس 17 را در بخش توضیحات ببینید.**** (دو شنبه 22 اردیبهشت 1399)

***  فایل pdf  درس 16 را در بخش توضیحات ببینید.**** (سه شنبه 16 اردیبهشت 1399)

***  فایل pdf  درس 15 را در بخش توضیحات ببینید.**** (یک شنبه 14 اردیبهشت 1399)

***  فایل pdf  درس 14 را در بخش توضیحات ببینید.**** (سه شنبه 9اردیبهشت 1399)

***  فایل pdf  درس 13 را در بخش توضیحات ببینید.**** (یک شنبه 7 اردیبهشت 1399)

***  فایل pdf  درس 12 را در بخش توضیحات ببینید.**** (سه شنبه دوم اردیبهشت 1399)

***  فایل pdf  درس 11 را در بخش توضیحات ببینید.**** (دو شنبه اول اردیبهشت 1399)

***  فایل pdf  درس 10  را در بخش توضیحات ببینید.**** (سه شنبه 26 فروردین 1399)

***  فایل pdf  درس 9  را در بخش توضیحات ببینید.**** (دوشنبه 25 فروردین 1399)

***  فایل pdf  درس 8  را در بخش توضیحات ببینید.**** (سه شنبه 19 فروردین 1399)

***  فایل pdf  درس 7  را در بخش توضیحات ببینید.**** (یکشنبه 17 فروردین 1399)

          ***  فایل pdf  درس 3  را در بخش توضیحات ببینید.**** (یکشنبه 11 اسفند)

     ***  فایل pdf  درس 4  را در بخش توضیحات ببینید.**** (سه شنبه 20 اسفند)

***  فایل pdf  درس 5  را در بخش توضیحات ببینید.**** (یک شنبه 25 اسفند)

***  فایل pdf  درس 6  را در بخش توضیحات ببینید.**** (سه شنبه 27 اسفند)

منابع دیگر

1.   Thronton and Morion, Classical Dynamics of Particles and Systems, 5th edition

(این کتاب به فارسی برگردانده شده است)

2.  John Tylor, Classical Mechanics

3. Kibble and Berkshire, Classical Mechanics, 5th edition, Imperial College Press

4. سایمون:  مکانیک  (Symon, Mechanics)

این کتاب برگردان فارسی دارد.

 

طرح درس

مکانیک لاگرانژی (رویکرد اصل دالامبر): مختصات تعمیم یافته، معادله ی اولر- لاگرانژ، قیدهای هولونومی، اصل دالامبر، پتانسیل وابسته به سرعت، لاگرانژی ذره ی باردار در میدان الکترومغناطیسی، ناوردایی پیمانه ای لاگرانژی، نیروهای قیدی 

مکانیک لاگرانژی (رویکرد حسابان وردش): اصل فرما، حسابان وردش، بسط تیلور تابعی، زمین خط (ژئودزی)، شکل دیگر معادله ی اولر، مسیر کمینه زمان، توابع با چند متغیر، بازیافت مکانیک از حسابان وردش، فلسفه ی رویکرد لاگرانژی، اصل همیلتون، نیروهای قیدی و ضرایب لاگرانژ، نوسان های کوچک

تقارن و قانون های پایستگی: تکانه ی بندادی (تکانه ی هم یوغ)، مختصات چرخه ای و قانون های پایستگی، تقارن ها و تبدیل ها، یافتن تقارن، قضیه ی نوتر، توابع ناوردا، اصل وردش و قضیه ی نوتر، لاگرانژی و تقارن (ساختن لاگرانژی از تقارن) 

مکانیک همیلتونی: تبدیل های لژاندر برای توابع یک و چند متغیره، تبدیل لژاندر و معادله های همیلتون، معادله های همیلتون و اصل کنش مانا، براکت های پوواسن، قضیه ی ژاکوبی- پوواسن، فضای فاز و توزیع بندادی در مکانیک آماری و قضیه ی لیوویل. گذار به مکانیک کوانتومی، نظریه ی همیلتونی، موضوع های نظری در مکانیک (توابع مولد، برکت پوواسون و تبدیل های بندادی، متغیرهای کنش- زاویه)، معادله ی همیلتون- ژاکوبی.

سامانه های نوسانی جفت شده: حالت های بهنجار، مختصات بهنجار، نوسانگرهای جفت شده ی ضعیف، رویکرد لاگرانژی(حالت عمومی و حالت های خاض)، ارتعاش مولکولی، دینامیک ریسمان بارگذاری شده. 

مکانیک جسم سخت، دینامیک چرخش: بازخوانی حرکت دایره ای یکنواخت، سرعت زاویه ای(ارتباط بین چرخسش و بردار)، چرخش های کوچک، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل، تکانه ی زاویه ای، تانسور گشتاور لختی، نیروهای مرکزی و تکانه ی زاویه ای، قضیه ی محورهای موازی، حرکت پس از ضربه، معادله های اولر، سازه ی پوئنسات، زاویه های اولر، قضیه ی اولر، سرعت زاویه ای برحسب زاویه های اولر، حل مسئله ی فرفره ی سنگین به روش لاگرانژی، حرکت تقدیمی، ناوش، فرفره عمودی، نمونه و کاربردهای شگفت آور، حرکت احسام دارای بعد که تغییر شکل می دهند، گربه ی مرتاض علی.

چارچوب های نالخت: چارچوب با شتاب ثابت، چارچوب چرخان، شتاب و نیروهای پنداری، نیروی کوریولیس، آونگ فوکو، نیروی مرکزگریز، شکل زمین، کسندها، نیروهای کشندی (مسئله ای در گرانش)، شتاب در چارچوب چرخان (رویکرد لاگرانژی).

توضیحات

این درس با تمرین های منظم خانگی همراه است. یک و در صورت داشتن وقت، دو آزمون میان ترم و یک آزمون پایان ترم خواهیم داشت. حل مسئله های تمرین های خانگی 20% نمره ی کلاس را حمل خواهد کرد. هر آزمون میان ترم 20 % ( بسته به این که یک یا دو آزمون میان ترم داشته باشیم) نمره آزمون پایان ترم 60% یا 40% کل نمره ی کلاسی را خواهد داشت.

تازه: توجه:  درس نامه ی  درس جلسه ی 3 (که به دلیل تعطیلی دانشگاه، کلاسی برای آن برگزار نشده است) اینک به صورت فایل pdf در دست رس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید. (یکشنبه 11 اسفند 1398)

این هم پویانمای گلوله ای که در درون یک چرخ می گردد. اینجا را کلیک کنید/beadon-a-wheel.gif (یکشنبه 11 اسفند 1398)

پویانمای فنر و دو ریل: اینجا را کلیک کنیداینجا را کلیک کنید.

تازه:  درس نامه ی درس جلسه ِ 4 برای روز چهارشنبه 21 اسفند  به صورتpdf در دست رس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید/file/download/course/1583878831-classical-mech-2-lecture-4.pdf

خیلی تازه:  درس نامه ی درس جلسه ِ 5 برای روز چهارشنبه 27 اسفند  به صورتpdf در دست رس است. برای دریافت آن  اینجا را کلیک گنید

درس 6  درس نامه ی درس جلسه ِ 6برای روز چهارشنبه 28 اسفند  به صورتpdf در دست رس است. برای دریافت آن اینجا /file/download/course/1584484435-spring-2020-variational-calculus-lecture-6.pdfرا کلیک کنید

درس 7  درس نامه ی جلسه ی روز سه شنبه 19 فروردین به صورت pdf اینک در دسترس ایت. برای دریافت آن ای/file/download/course/1586205856-7-2.pdfنجا را کلیک کنید.

درس 8  درس نامه ی جلسه ی روز چهار شنبه 20 فروردین به صورت pdf اینک در دسترس ایت. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید. 

درس 9  درس نامه ی جلسه ی روز چهار شنبه 20 فروردین به صورت pdf اینک در دسترس ایت. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید.

درس 10  درس نامه ی جلسه ی روز چهار شنبه 20 فروردین به صورت pdf اینک در دسترس ایت. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید

درس 11  درس نامه ی جلسه ی روز سه شنبه 2 اردیبهشت به صورت pdf اینک در دسترس ایت. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید.

درس 12  درس نامه ی جلسه ی روز چهار شنبه 3 اردیبهشت به صورت pdf اینک در دسترس است برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید.

درس 13  درس نامه ی جلسه ی روزهای سه شنبه و چهار شنبه نهم و دهم  اردیبهشت به صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا اینجارا کلیک کنید.

درس 14  درس نامه ی جلسه ی روزچهار شنبه  دهم  اردیبهشت و اختمالا بخشی از هفته ی آینده به صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید

درس 15  درس نامه ی جلسه ی روز سه شنبه  16 /file/download/course/1588677601-11-4.pdfاردیبهشت  به صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید

درس 16  درس نامه ی جلسه ی روزچهار شنبه  17 اردیبهشت و اختمالا بخشی از هفته ی آینده به صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک گنید.

درس 17  درس نامه ی جلسه ی روز سه شنبه  23 اردیبهشت به صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک گنید

درس 18  درس نامه ی جلسه ی روزچهار شنبه  24  اردیبهشت صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید.

درس 19  درس نامه ی جلسه ی روزچهار شنبه  24  اردیبهشت صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید

درس 20  درس نامه ی جلسه ی روزچهار شنبه  31  اردیبهشت صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید.

درس 21  درس نامه ی جلسه ی روز سه شنبه  6  خرداد به صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن این/file/download/course/1590458462-14-2.pdfجا را کلیک کنید.

درس 22  درس نامه ی جلسه ی روز چهار شنبه  7  خرداد صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید.

درس 23  درس نامه ی جلسه ی روز سه شنبه  13  خرداد صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید.

درس 24  درس نامه ی جلسه ی روز سه شنبه  20  خرداد صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید.

درس 25  درس نامه ی جلسه ی روز چهار شنبه  21  خرداد صورت pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید.

درس 26  درس نامه ی جلسه ی روز سه شنبه 27  خرداد به صورت فایل pdf اینک در دسترس است. برای دریافت آن اینجا را کلیک کنید.

عنوان مکانیک تحلیلی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه و چهارشنبه ساعت 12-10
مکان برگزاری ساختمان دانشکده صنایع، اتاق 152
منابع

کتاب درسی اصلی: فیروز آرش، مکانیک کلاسیک، جلد 1، انتشارات نوپردازان، 1396

منابع دیگر

1.   Thronton and Morion, Classical Dynamics of Particles and Systems, 5th edition

(این کتاب به فارسی برگردانده شده است)

2.  John Tylor, Classical Mechanics

3. Kibble and Berkshire, Classical Mechanics, 5th edition, Imperial College Press

4. سایمون:  مکانیک  (Symon, Mechanics)

این کتاب برگردان فارسی دارد.

طرح درس

مکانیک تحلیلی 1 بخش نخست از مکانیک کلاسیک است. در این بخش بن­سازه­های نظری مکانیک نیوتونی و قانون­های حرکت نیوتون بررسی و با کاربردهای آنها را خواهیم آموخت. در بخش دوم (مکانیک تحلیلی 2) مکانیک کلاسیک را با مکانیک لاگرانژی و مکانیک همیلتونی بازآفرینی خواهیم کرد. موضوع­های مکانیک تحلیلث 1 به قرار زیر اند:

سینماتیک حرکت: هندسه مسیر    در این فصل با متریک فضا آشنا خواهیم شد. از آن استفاده خواهیم کرد و تعریف ­های مکان، سرعت و شتاب را خواهیم یافت. در این راستا با برخی مفهوم­ های هندسه­ ی دیفرانسیل آشنا خواهیم شد و خمش و پیچش مسیر حرکت را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که آنها چه چیزی را درباره مسیر حرکت به ­دست می­دهند. مسیرهای ترکیبی، مسیرهای هماهنگ و مسیر دایره­ای در عمومی­ ترین شکل را بررسی خواهیم کرد.

قانون­ های حرکت نیوتون و قانون گرانش: بن ­سازه ­های (اصول موضوع) نظری در فهمیدن اندرونه­ ی قانون ­های نیوتون، تعریف جرم لختی، نیرو و مسئله­ هایی در یافتن نیروی گرانش بین دو سامانه­ ی فیزیکی موضوع این بخش اند.

سرشت عمومی نیروها و متغیرهای دینامیکی:  تبدیل ­های گالیله، حل عددی معادله­ ی حرکت، تکانه، انرژی، تکانه­ ی زاویه ­ای، کار و توان، پایستگی تکانه، انرژی، تکانه­ ی زاویه ­ای: پی­آمدها و کاربردهای آنها،  پتانسیل­ های نرده ­ای (سکالر) و برداری، قیدها و گروه­بندی آنها، دینامیک حرکت با قید هولونومی، مختصات تعمیم یافته ، سامانه های مقید، قید همراه با اصطکاک، مختصات قطبی.

حرکت در یک، دو و سه بعد: حرکت با نیروی پسار، نوسانگر هماهنگ، نوسانگر میرا ، نوسانگر واداشته، فضای فاز و سیمای فاز، نیروی وادارنده ­ی دوره ­ای، نیروی ضربه­ ای و روش گرین، نوسانگرهای جفت شده، حالت ­های بهنجار. ذره ­ی باردار در میدان­ های الکتریکی و مغناطیسی، نوسانگر هماهنگ دو و سه بعدی، مسئله­ ی کولمب.

سامانه­ ی دو جسمی:  مرکز جرم و مختصات نسبی، چارچوب مرکز جرم. برخورد و پراکندگی، پراکندگی از پتانسیل، جرم متغیر و مسئله­ ی موشک

حرکت در میدان نیروی مرکزی و پتانسیل کروی متقارن: مسئله ­ی کپلر، قانون­ های کپلر، وابستگی زمانی حرکت و معادله­ ی کپلر، معادله­ ی شعاعی و مدارهای مقید و نامقید، قضیه­ ی برتراند و مدارهای بسته و پایداری آنها، حل­ های تقریبی، آونگ کروی، سفرهای فضایی و تغییر مدار حرکت. تعیین پتانسیل و نیرو از معادله ­ی مسیر، کمیت­ های پایسته در مسئله­ ی کپلر(بردارهای لاپلاس و همیلتون) ، تبدیل مرکزجرم. گرانش نسبیتی.

سامانه­ های بس ذره ­ای:  نیروهای درونی و بیرونی، تکانه­ ی زاویه ­ای، انرژی و تکانه در سامانه­ های بس ذره­ ای، سامانه ­های بس ­ذره ­ای مقید، معادله ­ی پوواسن، قضیه­ ی ویریال.

توضیحات

 

  • حل تمرین­ های خانگی بخش جدایی ناپذیر این درس است. شما باید بکوشید تمرین­ های تعیین شده را حل کنید و

حل­ هایتان را در زمان تعیین شده تحویل دهید. دیرکرد پذیرفته نخواهد شد. تنها برخی از تمرین های تعیین شده تصحیح خواهند شد.

  • در این درس و در کتاب درسی اصلی برای نمایش رفتار واقعی سامانه­ های فیزیکی از پویانمایی استفاده خواهد شد.

من آنها را در نرم ­افزارMathematica نوشته ­ام. آشنایی باMathematica
 یا MatLab و یا هر زبان برنامه نویسی دیگر سودمند است و تشویق می­کنم که از آنها برای حل مسئله و رسم نمودارها و مسیرها استفاده کنید.  

نمره ­ی پایان ترم: ترکیبی از تمرین­ های خانگی، شرکت فعال در بحث ­های کلاسی، آزمون میان ­ترم و آزمون­ پایان ترم است.

تمرین­ های خانگی 15%، شرکت در بحث­ های کلاسی 15%، آزمون میان ترم25% و آزمون پایان ­ترم 45%  در نمره­ ی پایان ترم سهم خواهند داشت.

عنوان فیزیک پایه ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 3-1، سه شنبه 10-8 و چهارشنبه 3-1
مکان برگزاری ساختمان صنایع، اتاق 152
منابع

کتاب درسی اصلی: فیزیکِ یک نوشته فیروز آرش، انتشارات نوپردازان

فایل پیوست اول تمرین های خانگی 3.pdf
فایل پیوست دوم Hw_5.pdf
طرح درس

مکانیک نیوتونی، 

این درس به بررسی مقدماتی حرکت اجسام می پردازد. موضوع های آن 

1. تعریف اندازه گیری، مختصات، تعریف مکان، سرعت و شتاب. تعریف و استفاده از بردارها

2. حرکت در یک بعد، حرکت دایره ای، یکاها و تحلیل ابعادی. سرعت و شتاب زاویه ای، حرکت نسبی

3. فصل 2 کتاب نگاهی بر برخی مفهوم های ریاضی دارد. مانند جبر بردارها، روش های تقریب، سری ها، مفهوم گرادیان، دیورژانس و کرل (تاو). این مفهوم ها را با پیشرفت در درس، هر جا که نیاز باشد، جداگانه خواهیم پروراند.

4. قانون های حرکت: قانون های نیوتون و اندرونه ی آنها. مفهوم جرم و نیرو، سطح هموار و ناهموار (نیروی اصطکاک) نمودار آزاد و استفاده از آن. حل عمومی ماشین آتوود

5. حرکت در یک و دو بعد: حرکت در حضور نیروی پسار، حرکت در صفحه و مختصات قطبی

6. قانون های پایستگی، کار، انرژی، ترازمندی، نوسانگر هماهنگ، حل معادله ی نوسانگر، نیروهای پایستار، پتانسیل، تکانه و پایستگی آن، حرکت موشک، قضیه ی کار- انرژی

7. نوسانگر هماهنگ ساده، نوسانگر میرا، حرکت نوسانی واداشته، تشدید، نوسانگرهای جفت شده

سامانه دو جسمی: مختصات مرکز جرم و مختصات نسبی، برخورد، فرایندهای ناکشسان ذاتی

8. گرانش و نیروهای مرکزی، میروی کشندی، گشتاور و تکانه ی زاویه ای، پتانسیل موثر، گرانش و قانون های کپلر، شکل مدارهای سیاره ها

9.  ایستایی شناسی: مرکز جرم، ترازمندی جسم سخت، نیروهای خارجی و داخلی، گشتاور نیرو، نیروی واکنش در پیوندگاه هموار و ناهموار

10. حرکت جسم سخت: کشتاور لختی و تکانه ی زاویه ای. انرژی در حرکت چرخشی، محاسبه ی گشتاور لختی اجسام سخت. قضیه ی محورهای موازی و متعامد، گشتاور و تکانه ی زاویه ای

11دینامیک چرخش، رابطه ی بین گشتاور و شتاب زاویه ای، پایستگی تکانه ی زاویه ای، کار و انرژی در حرکت چرخشی، قضیه ی کار- انرژی در حرکت چرخشی، علتش، علتش همراه با لعزش، برخورد و ضربه، ضربه چرخشی، ژیروسکوپ

12. در صورتی که وقت داشته باشیم به حرکت در چارچوب نالخت هم خواهیم پرداخت.

توضیحات

این درس با تمرین های خانگی هفتگی همراه است. حل آنها بخش جدایی ناپذیر برای آموختن این درس است. بخشی از نمره ی پایان ترم به حل و تحویل به موقع تمرین های خانگی اختصاص دارد.

آزمون های میان ترم و پایان ترم بخش های دیگر تمره نهایی را تشکیل می دهند.

تمرین های خانگی 3  در سایت گذاشته شد. 

تمرین های خانگی 5 در سایت گذاشته شد.

عنوان مکانیک کوانتومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 12-10 و سه شنبه 3-1
مکان برگزاری ساختمان دانشکده صنایع، اتاق 152
منابع

درس نامه ها توزیع خواهند شد.

همچنین می توانید از منابع زیر استفاده کنید

1. R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics

2. J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics

3. Gottfried, Quantum Mechanics

4.  Messiah, Quantum Mechanics

5. A. S. Davydov, Quantum Mechanics

فایل پیوست اول chapter_12_ perturbation theory.pdf
فایل پیوست دوم حل 3.pdf
فایل پیوست سوم Chapter 16_Time dependent PT.pdf
طرح درس

موضوع هایی که این درس خواهد پوشاند:

اسپین، ماتریس چگالی، ذره های یکسان، نظریه ی اختلال (هر دو مستقل و وابسته به زمان) ، پراکندگی همراه با پراکندگی ذره های با اسپین

در صورت داشتن وقت به مکانیک کوانتومی نسبیتی (معادله کلاین کوردون و معادله ی دیراک) هم خواهیم پرداخت.

توضیحات

در پایان هر یک از موضوع ها آزمونی مربوط به آن موضوع برگزار خواهد شد. مجموع نمره های این آزمون ها بخشی از نمره ی پایان ترم خواهد بود. 50% نمره ی نهایی به آزمون پایان ترم اختصاص دارد. 50% دیگر بین آزمون های دوره ای و حل و تحویل به موقع تمرین های خانگی تقسیم خواهد شد. 

درس نامه ی روش های تقریبی (اختلال مستقل از زمان و وردش) در سایت گذاشته شد.

پاسخ مسئله ی 3 آزمون 1 در سایت گذاشته شد.

درسنامه ی (البته نیمه تمام)  نظریه اختلال وابسته به زمان در سایت گذاشته شد.