مهدی اره پناهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی برق-قدرتدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی برق-قدرتدانشگاه امیرکبیر
دکتری۱۳۸۸مهندسی برق-قدرتدانشگاه امیرکبیر

برنامه کاری هفتگی

یکشنبه الی سه شنبه