برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ماشین مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده صنایع
فایل پیوست اول ex2.pdf
طرح درس

مهلت ارسال پاسخهای تمرین ex2 از طریق ایمیل تا 14/2/99 یکشنبه قبل از شروع کلاس است.

عنوان طراحی ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری - - ,
مکان برگزاری -
فایل پیوست اول Machine Design.pptx
فایل پیوست دوم ex_MD_trans.pdf
فایل پیوست سوم MD_ex2.pdf
طرح درس

تمرین ex_MD_trans تا تاریخ 14/2/99 از طریق ایمیل با مشخصاتی که در کلاس عنوان شد ارسال شود.

تمرین MD_ex2 تا تاریخ 21/2/99 از طریق ایمیل با مشخصاتی که در کلاس عنوان شد ارسال شود

 

عنوان الکترونیک صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

کتاب "تحلیل و بررسی مبدلهای الکترونیک صنعتی" تالیف مهدی اره پناهی- چاپ 1397

برای خرید کتاب به اتاق اینجانب مراجعه نمایید

 

طرح درس

امتحان میانترم تا پایان فصل یکسوکننده ها ان شاا... در 14 اردیبهشت ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

 

عنوان ماشین های الکتریکی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری کلاسهای جبرانی ماشین 2 فعلا به شرح زیر است دوشنبه 18/1/99 ساعت 10-12 مجازی-حتما شرکت کنید. در ضمن تعدادی تمرین در قسمت تمرین کلاس مجازی گذاشته شده که تا جاییکه تدریس شده حل کنید
منابع

اصول ماشینهای الکتریکی-تالیف چاپمن

طرح درس

کلاسهای جبرانی ماشین 2 فعلا به شرح زیر است
دوشنبه 18/1/99 ساعت 10-12 مجازی-حتما شرکت کنید.
در ضمن تعدادی تمرین در قسمت تمرین کلاس مجازی گذاشته شده که تا جاییکه تدریس شده حل کنید

ترانسفورماتورهای تکفاز (ساختار، مدلسازی، تحلیل)

اصول ماشینهای الکتریکی سه فاز دوار

ماشینهای القایی سه فاز (ساختار، نحوه تولید گشتاور، مدلسازی، تحلیل)

توضیحات

ارزشیابی

امتحان پایانترم 20 نمره

تکالیف درسی +2 نمره

عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

تحلیل ماشینهای الکتریکی تالیف کراس

فایل پیوست اول GTEM_final.pptx
طرح درس

مدلسازی ادوات الکترومغناطیسی

تبدیل انرژی الکترومکانیکی

محاسبه اندوکتانس

تحلیل، مدلسازی و شبیه سازی ترانسفورماتورها

تحلیل، مدلسازی و شبیه سازی موتورهای القایی

تحلیل، مدلسازی و شبیه سازی ماشینهای سنکرون

تحلیل ماشینهای الکتریکی با استفاده از مقادیر ویژه

توضیحات

ارزشیابی

1-امتحان پایانترم   12 نمره

2-تکالیف و پروژه های درسی  8 نمره

3-کار اضافی (تحلیل و شبیه سازی مقاله انتخابی)   +2 نمره

 

تمرینات درس تئوری جامع ماشینهای الکتریکی (8 نمره)

 

1-یک ترانسفورماتور تکفاز انتخاب کنید (هر دانشجو یک ترانسفورماتور متفاوت) و برنامه تحلیل راه اندازی آنرا برای مشاهده جریان هجومی در حالت دائمی (فازور) و گذرا بنویسید.                                                                     تاریخ تحویل 25/8/98

 

2-یک سیستم الکترومکانیکی مشابه کتاب (اعداد آنرا تغییر دهید) انتخاب کنید و نقطه کار آنرا تغییر دهید تا منحنی  تغییرات شار بر حسب جریان بدست آید.  (مسیر رفت و برگشت مشخص شود)  تمامی منحنی های کتاب به همراه نمودار  اندوکتانس بر حسب زمان را با این داده های جدید تکرار کنید. مقدار نیرو یا ولتاژ را طوری انتخاب کنید که نقطه کار بر منحنی نیرو مماس شود (دو نقطه کار یکی شوند). منحنی های مورد نیاز را ترسیم کنید. مقدار نیرو یا ولتاژ را بیشتر کنید و در مورد شکل موجهای بدست آمده شرح بنویسید.

تاریخ تحویل 1/10/98

3-یک موتور القایی سه فاز (هر دانشجو یک موتور متفاوت) انتخاب کنید. موتور را در حالت عادی (سه فاز) و قاب ساکن، سنکرون و رورتور با استفاده از شکل موجهای مشابه کتاب تحلیل کنید. موارد تحلیل شامل راه اندازی با/بدون بار، اعمال بار بعد از تثبیت سرعت و قطع یکی از فازها خواهد بود. منحنی های گشتاور-سرعت حالت دائم (از مدار معادل) و گذرا (راه اندازی) را روی هم قرار داده و بحث کنید.            اعمال بار در راه اندزی یعنی موتور زیر نصف بار نامی راه اندازی شود.

تاریخ تحویل 27/10/98

 

4-یک ژنراتور سنکرون سه فاز (هر دانشجو یک ژنراتور متفاوت) انتخاب کنید. ژنراتور را در حالت عادی (سه فاز) و قاب ساکن، سنکرون و روتور با استفاده از شکل موجهای مشابه کتاب تحلیل کنید. موارد تحلیل شامل اعمال بار (نصف بار نامی، بار نامی و 2/1 برابر بار نامی) بعد از تثبیت سرعت و قطع یکی از فازها خواهد بود.                                             تاریخ تحویل 29/11/98

 

5-در مورد تمرینهای 3 و 4 مقادیر ویژه هر کدام در شرایط کاری بی باری، نصف بار نامی و بار نامی و 2/1 بار نامی را بدست آورده و در مورد آنها بحث کنید.                                                                                                                               تاریخ تحویل 30/11/98

عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

اصول ماشینهای الکتریکی-تالیف چاپمن

طرح درس

1-اصول، تحلیل و مدسازی انواع ترانسفورماتورهای سه فاز

2-گروه بندی و بررسی عملکرد موازی آنها

3-اصول، تحلیل و مدسازی انواع ترانسفورماتورهای سه فاز خاص

4-اصول عملکرد و تحلیل ژنراتورهای سنکرون

5-اصول عملکرد و تحلیل موتورهای سنکرون

توضیحات

ارزشیابی

1-امتحان پایان ترم 20 نمره

2-تکالیف درسی   +2 نمره

عنوان روش اجزای محدود
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول Project.pdf
طرح درس

سلام
دانشجویانی که کار اضافی در درس اجزا محدود دارند باید شبیه سازی مقاله را یکشنبه 24 شهریور  در محل اتاق اینجانب تحویل دهند.
حضور الزامی است.
لطفا اطلاع رسانی کنید

نمرات خام (بدون در نظر گرفتن تمرینات و کار اضافی)

1-بهارلویی  8.4

2-حبیب زاده   7.5

3-شاهکوه  6.6

4-شهبازی   6.6

عنوان الکترونیک قدرت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
طرح درس

قابل توجه دانشجویان

1-از تاریخ ----- به بعد باید هر 10 روز گزارش پیشرفت سمینار برای اینجانب ارسال شود

2-تا تاریخ ------ باید هرکدام از دانشجویان 4 موضوع پیشنهاد پایان نامه متناسب با موضوع سمینار و نزدیک به آن برای اینجانب ارسال کنند

3-ارائه سمینار هفته اول ترم جدید خواهد بود (تاریخ-----)

3-در صورت تاخیر در موارد فوق عواقب آن به عهده دانشجو است