ابولفضل حسنی بافرانی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیرازی کرمانشاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیشهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۹۵مهندسی مکانیک-دینامیک، کنترل ارتعاشاتصنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

کنفرانس آکوستیک و ارتعاشات ایران-دوره اول- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-1390

عضو انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

ساعات حضور