برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 15-17 و دوشنبه 8-9
فایل پیوست اول Advanced Engineering Mathemaics_Tafresh_1400-01-2.pdf
عنوان کنترل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9-10 و یکشنبه 17-19
فایل پیوست اول Class schedule of Classical Control_1400-01-2.pdf
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13-15 و دوشنبه 9-10
فایل پیوست اول Vibration _Hasani_Baferani_Tafresh_1400-01-2.pdf
عنوان سیستم های اندازه گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 17-19
فایل پیوست اول Class schedule of Measurement Systems and Control_Summer 2022.pdf
فایل پیوست دوم Define Seminar of Measurement Systems.pdf
عنوان آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13-15
عنوان کنترل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9-10 و دوشنبه 13-15
مکان برگزاری سامانه مجازی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16:30-17:30 و یکشنبه 10-12
مکان برگزاری سامانه مجازی
عنوان آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:30-15:30
مکان برگزاری سامانه مجازی
عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 15:30-17:30 و دوشنبه 9-10
مکان برگزاری سامانه مجازی
عنوان کنترل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9-10 و یکشنبه 17:30-19:30
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10-12
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15-17 و یکشنبه 16:30 تا 17:30
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 13:30-15:30 و دوشنبه 10-11
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان سیستم های اندازه گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 8-10
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان کنترل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9-10 و یکشنبه 17-19
مکان برگزاری سامانه مجازی دانشگاه
منابع

 

فایل پیوست اول Class schedule of Classical Control_Fall 2020.pdf
طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان استاتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8-10 و دوشنبه 13:30-14:30
مکان برگزاری سامانه مجازی دانشگاه
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 13-15 و دوشنبه 14:30-15:30
مکان برگزاری سامانه مجازی دانشگاه
منابع

 

فایل پیوست اول Advanced Engineering Mathemaics_Tafresh_Fall-2020.pdf
طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 16:30-17:30 و دوشنبه 8-10
مکان برگزاری سامانه مجازی دانشگاه
منابع

 

فایل پیوست اول Vibration _Hasani_Baferani_Tafresh_Fall 2020.pdf
طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10-12
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

این درس به صورت مجازی و سیمنار با انتخاب 14 موضوع مختلف به صورت سرفصل وار با ارائه همزمان استاد درس و دانشجویان برگزار خواهد شد

توضیحات

 

عنوان کنترل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9-10 و یکشنبه 17-19
مکان برگزاری 2-507
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8-10 و شنبه 10-12
مکان برگزاری آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15-17 و یکشنبه 15-17-
مکان برگزاری کلاس 3-203
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان سیستم های اندازه گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10-12
مکان برگزاری کلاس 205-3
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 10-11 و 13-15
مکان برگزاری کلاس 3-206
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان آز دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه:( 10:0 تا 12:0 )
مکان برگزاری آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
توضیحات

آدرس تلگرامی درس: https://t.me/DynVibLab

 

عنوان دینامیک ماشین
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه:( 9:0 تا 10:0 )دوشنبه:( 15:0 تا 17:0 )
مکان برگزاری کلاس 204-3
توضیحات

آدرس تلگرامی درس: https://t.me/DynMach

 

عنوان مقدمه ای بر اجزا محدود
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری يكشنبه:( 13:0 تا 15:0 ) دوشنبه:( 9:0 تا 10:0 )
مکان برگزاری کلاس 206-3
منابع

مراجع اصلی:

  1. STASA, F.L. “Applied Finite Element Analysis for Engineers”. CBS International Editions, 1986.
  2. Jacob Fish, Ted Belytschko “A First Course in Finite Elements”, John Wiley & Sons, Ltd, 2007.
  3. Logan, D.L. “A First Course in the Finite Element Method”. CENGAUGE Learning, 6 Edition, 2015.
  4. Reddy, J. N. “An Introduction to the Finite Element Method.” McGraw-Hill Inc., Second Edition 1993.
  5. غلامحسین مجذوبی؛ "روش اجزا محدود مفاهیم و کاربردها" انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1392.

مراجع کمکی:

  1. Rao, S.S. “The Finite Element Method in Engineering”. Elsevier Inc., 2011.
  2. Sienkiewicz O.C., Taylor, R.L.  “The Finite Element: Vol. 1: The Basis” Butterworth Heinemann, Fifth Edition 2000.
  3. Bathe, K.J. “Finite Element Procedures” Prentice Hall, 1996.
  4. Larry J. . "Applied Finite Element John Wiley & Sons, Ltd, 1984.
فایل پیوست اول FEM_1.pdf
توضیحات

آدرس کانال تلگرامی درس: https://t.me/IntFEM 

عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه:( 13:0 تا 15:0 )يكشنبه:( 8:0 تا 10:0 )
مکان برگزاری کلاس 204-3
توضیحات

آدرس تلگرامی درس: https://t.me/DynTafresh

 

عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری يكشنبه:( 15:0 تا 17:0 ) دوشنبه:( 8:0 تا 9:0 )
مکان برگزاری کلاس 210-3
توضیحات

آدرس تلگرامی درس: https://t.me/AdvEngMathemaics