برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9:15-10:45 و یکشنبه 10:45-12:15 و دوشنبه 9:15-10:45
مکان برگزاری کلاس 3-209
منابع

مراجع اصلی:

 1. Meriam, J.L., Kraige L.G., Bolton J.N. “Engineering Mechanics, Vol. 2 Dynamics”, Ninth Ed. John Wiley & Sons 2018.
 2. Beer F. P., Johnston E. R., Mazurek D.F., Cornwell P.J. Eisenberg E.R. “Vector Mechanics For Engineers, Statics and Dynamics”. Ninth Edition, MC Graw Hill, 2019.
 3. Irving H. Shames. “Engineering Mechanics Statics and Dynamics.” Prentice Hall, 1996.
 4. R. C. Hibbeler. “Engineering Mechanics Dynamics.” 14 th Ed. Prentice Hall, 2015.

مراجع کمکی:

 1. Bedford A., Fowler W. “Engineering Mechanics Dynamics.” SI Edition. Addison & Wesley, 1996.
 2. Pytel A., Kiusalaas J., . “Engineering Mechanics Dynamics.” Third Edition. Gengage Learning, 2010.
 3. نیکخواه بهرامی، منصور "دینامیک برداری" انتشارات دانشگاه تهران 1393
فایل پیوست دوم Dynamics _Hasani_Baferani_Tafresh_Autumn 2022.pdf
توضیحات

https://t.me/DynamicsTafreshUni

 

عنوان آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10:45-12:45
مکان برگزاری آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
فایل پیوست اول Dynamics Lab Tafresh University.pdf
فایل پیوست دوم دستورالعمل آزمایشگاه.pdf
فایل پیوست سوم Lab.pdf
توضیحات

https://t.me/DynVibLab

عنوان مقاومت مصالح ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15-17
مکان برگزاری کلاس 3-210
منابع

مراجع اصلی:

 1. R. Craig, “Mechanics of Materials” 3th Edition, John Wiley & Sons, 2011.
 2. F. Beer, E. Russell Johnston, Jr., J. DeWolf, D. Mazurek, “Mechanics of Materials”, 8th Edition, McGraw-Hill Companies, 2018.
 3. J. M. Gere, B. J. Goodno, “Mechanics of Materials”, 9th Edition, Cengage Learning Publisher, 2018.

مراجع کمکی:

 1. Irving H. Shames, J.M. Pitarresi, “Introduction to Solid Mechanics” 3th Edition, Prentice-Hall, Inc., 2003.
 2. R.C. Hibbeler, “Mechanics of Materials” 10th Edition, Prentice-Hall, Inc., 2017.
 3. E. B. Popov, “Engineering Mechanics of Solids”, Prentice-Hall, Inc., 1990.
 4. S. Timoshenko, “Strength of Materials Part I & II”, 2th Edition, D. Van Nostrand Company, Inc. 1940.
 5. A. C. Ugural, “Mechanics of Materials”, John Wiley & Sons, Inc. 2007.
 6. A. Pytel, J. Kiusalaas, “Mechanics of Materials”, 2th Edition, Cengage Learning Publisher, 2012.
فایل پیوست دوم Mechanics of Materials_Hasani_Baferani_Tafresh Uni.pdf
توضیحات

https://t.me/MechMatTafreshUni

عنوان تئوری الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 7:45-9:15 و دوشنبه 7:45-9:15
مکان برگزاری کلاس 3-208
منابع

مراجع اصلی:

 1. M.H. Saad, “Elsticity, Theory, Applications, and Numerics”, 4th Edition, Academic Press, 2020.
 2. A.P. Boresi, K.P. Chong, “Elsticity in Engineering Mechanics” 3th Edition, John Wiley & Sons, 2011.
 3. S. Timoshenko, G. N. Goodier, “Theory of Elasticity”McGraw Hill Company, 1951.

مراجع کمکی:

 1. Boresi, Arthur P., Richard J. Schmidt, and Omar M. Sidebottom. "Advanced mechanics of materials, John Wiley & Sons." Inc. New York, 2003.
 2. R.C. Hibbeler, “Mechanics of Materials” 10th Edition, Prentice-Hall, Inc., 2017.
فایل پیوست اول تئوری الاستیسیته وزارت علوم.pdf
فایل پیوست دوم Elasticity_Hasani_Baferani_Tafresh Uni.pdf
عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 15-17 و دوشنبه 8-9
فایل پیوست اول Advanced Engineering Mathemaics_Tafresh_1400-01-2.pdf
عنوان کنترل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9-10 و یکشنبه 17-19
فایل پیوست اول Class schedule of Classical Control_1400-01-2.pdf
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13-15 و دوشنبه 9-10
فایل پیوست اول Vibration _Hasani_Baferani_Tafresh_1400-01-2.pdf
عنوان سیستم های اندازه گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 17-19
فایل پیوست اول Class schedule of Measurement Systems and Control_Summer 2022.pdf
فایل پیوست دوم Define Seminar of Measurement Systems.pdf
عنوان آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13-15
عنوان کنترل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9-10 و دوشنبه 13-15
مکان برگزاری سامانه مجازی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16:30-17:30 و یکشنبه 10-12
مکان برگزاری سامانه مجازی
عنوان آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:30-15:30
مکان برگزاری سامانه مجازی
عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 15:30-17:30 و دوشنبه 9-10
مکان برگزاری سامانه مجازی
عنوان کنترل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9-10 و یکشنبه 17:30-19:30
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10-12
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15-17 و یکشنبه 16:30 تا 17:30
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 13:30-15:30 و دوشنبه 10-11
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان سیستم های اندازه گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 8-10
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان کنترل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9-10 و یکشنبه 17-19
مکان برگزاری سامانه مجازی دانشگاه
منابع

 

فایل پیوست اول Class schedule of Classical Control_Fall 2020.pdf
طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان استاتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8-10 و دوشنبه 13:30-14:30
مکان برگزاری سامانه مجازی دانشگاه
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 13-15 و دوشنبه 14:30-15:30
مکان برگزاری سامانه مجازی دانشگاه
منابع

 

فایل پیوست اول Advanced Engineering Mathemaics_Tafresh_Fall-2020.pdf
طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 16:30-17:30 و دوشنبه 8-10
مکان برگزاری سامانه مجازی دانشگاه
منابع

 

فایل پیوست اول Vibration _Hasani_Baferani_Tafresh_Fall 2020.pdf
طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10-12
مکان برگزاری سامانه مجازی
منابع

 

طرح درس

این درس به صورت مجازی و سیمنار با انتخاب 14 موضوع مختلف به صورت سرفصل وار با ارائه همزمان استاد درس و دانشجویان برگزار خواهد شد

توضیحات

 

عنوان کنترل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9-10 و یکشنبه 17-19
مکان برگزاری 2-507
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8-10 و شنبه 10-12
مکان برگزاری آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15-17 و یکشنبه 15-17-
مکان برگزاری کلاس 3-203
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان سیستم های اندازه گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10-12
مکان برگزاری کلاس 205-3
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 10-11 و 13-15
مکان برگزاری کلاس 3-206
منابع

 

طرح درس

 

توضیحات

 

عنوان آز دینامیک ماشین و ارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه:( 10:0 تا 12:0 )
مکان برگزاری آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
توضیحات

آدرس تلگرامی درس: https://t.me/DynVibLab

 

عنوان دینامیک ماشین
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه:( 9:0 تا 10:0 )دوشنبه:( 15:0 تا 17:0 )
مکان برگزاری کلاس 204-3
توضیحات

آدرس تلگرامی درس: https://t.me/DynMach

 

عنوان مقدمه ای بر اجزا محدود
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری يكشنبه:( 13:0 تا 15:0 ) دوشنبه:( 9:0 تا 10:0 )
مکان برگزاری کلاس 206-3
منابع

مراجع اصلی:

 1. STASA, F.L. “Applied Finite Element Analysis for Engineers”. CBS International Editions, 1986.
 2. Jacob Fish, Ted Belytschko “A First Course in Finite Elements”, John Wiley & Sons, Ltd, 2007.
 3. Logan, D.L. “A First Course in the Finite Element Method”. CENGAUGE Learning, 6 Edition, 2015.
 4. Reddy, J. N. “An Introduction to the Finite Element Method.” McGraw-Hill Inc., Second Edition 1993.
 5. غلامحسین مجذوبی؛ "روش اجزا محدود مفاهیم و کاربردها" انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1392.

مراجع کمکی:

 1. Rao, S.S. “The Finite Element Method in Engineering”. Elsevier Inc., 2011.
 2. Sienkiewicz O.C., Taylor, R.L.  “The Finite Element: Vol. 1: The Basis” Butterworth Heinemann, Fifth Edition 2000.
 3. Bathe, K.J. “Finite Element Procedures” Prentice Hall, 1996.
 4. Larry J. . "Applied Finite Element John Wiley & Sons, Ltd, 1984.
فایل پیوست اول FEM_1.pdf
توضیحات

آدرس کانال تلگرامی درس: https://t.me/IntFEM 

عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه:( 13:0 تا 15:0 )يكشنبه:( 8:0 تا 10:0 )
مکان برگزاری کلاس 204-3
توضیحات

آدرس تلگرامی درس: https://t.me/DynTafresh

 

عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری يكشنبه:( 15:0 تا 17:0 ) دوشنبه:( 8:0 تا 9:0 )
مکان برگزاری کلاس 210-3
توضیحات

آدرس تلگرامی درس: https://t.me/AdvEngMathemaics