زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

آنالیز ارتعاشات و کمانش ورق ها و پوسته ها

کنترل فعال و غیرفعال نویز و ارتعاشات

طراحی جاذب های فعال و غیرفعال آکوستیکی

آنالیز آکوستیکی مواد مختلف

آنالیز ارتعاشاتی و آکوستیکی تجهیزات مختلف