کارگاه های آموزشی

ردیف

عنوان

همایش/شرکت متقاضی

سال ارائه

1

اصول و مبانی کاهش صدا

چهارمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

1393

2

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق راداری LG/TG

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

1398

3

مواد متخلخل جاذب صوت در یک نگاه

دهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

1399