کارگاه های آموزشی

ردیف

عنوان

همایش/شرکت متقاضی

سال ارائه

۱

اصول و مبانی کاهش صدا

چهارمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

۱۳۹۳

۲

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق راداری LG/TG

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

۱۳۹۸

۳

مواد متخلخل جاذب صوت در یک نگاه

دهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

۱۳۹۹

4

اصول و مبانی کاهش صدا

یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

1400