برنامه هفتگی

برنامه هفتگی حضور آقای دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی

نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

7:45-9:15

9:15-10:45

10:45-12:15

13:30-15:00

15:00-16:30

16:30-18:00

شنبه

اداره امور آموزشی

اداره امور آموزشی

دینامیک

اداره امور آموزشی

استاتیک

مشاوره ارشد آقای کاظمی (17:00-17:30)

مشاوره ارشد آقای مرادی

(17:30-18:00)

مکان حضور

دفتر آموزش

دفتر آموزش

3-208

دفتر آموزش

3-208

یکشنبه

استاتیک

دینامیک

اداره امور آموزشی

اداره امور آموزشی

ریاضیات پیشرفته

مشاوره ارشد آقای درویشی (17:00-17:30)

مشاوره ارشد آقای رازانی (17:30-18:00)

مکان حضور

3-208

3-208

دفتر آموزش

دفتر آموزش

3-208

دوشنبه

ریاضیات پیشرفته

دینامیک

جلسات دانشگاه

اداره امور آموزشی

اداره امور آموزشی

مکان حضور

3-208

3-208

سالن شهید سلیمانی

دفتر آموزش

دفتر آموزش

سه شنبه

اداره امور آموزشی

اداره امور آموزشی

اداره امور آموزشی

مطالعات تحقیقاتی

مطالعات تحقیقاتی

مطالعات تحقیقاتی

مکان حضور

دفتر آموزش

دفتر آموزش

دفتر آموزش

چهارشنبه

پروژه صنعتی

پروژه صنعتی

مکان حضور