برنامه هفتگی

8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه

کنترل
(9-10)

سامانه مجازی

معاونت پژوهشی

آزمایشگاه مرکزی

آز دینامیک ماشین وارتعاشات

ارتعاشات مکانیکی

سامانه مجازی (16-17)

یکشنبه

آزمایشگاه مرکزی

معاونت پژوهشی

ارتعاشات مکانیکی

سامانه مجازی

ریاضیات پیشرفته

سامانه مجازی

مطالعه و تحقیق

اتاق

دوشنبه

ریاضیات پیشرفته

سامانه مجازی

دفتر گروه

کنترل

سامانه مجازی

مطالعه و تحقیق
اتاق