برنامه هفتگی

برنامه هفتگی حضور آقای دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی

نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

7:45-9:15

9:15-10:45

10:45-12:15

13:30-15:00

15:00-16:30

16:30-18:00

شنبه

اداره امور آموزشی

ارتعاشات

اداره امور آموزشی

دینامیک

استاتیک

مشاوره ارشد آقای کاظمی (17:00-17:30)

مشاوره ارشد آقای مرادی

(17:30-18:00)

مکان حضور

دفتر آموزش

3-208

دفتر آموزش

3-208

3-208

یکشنبه

اداره امور آموزشی

استاتیک

اداره امور آموزشی

اداره امور آموزشی

دینامیک

مشاوره ارشد آقای درویشی (17:00-17:30)

مشاوره ارشد آقای رازانی (17:30-18:00)

مکان حضور

دفتر آموزش

3-208

دفتر آموزش

دفتر آموزش

3-208

دوشنبه

دینامیک

اداره امور آموزشی

جلسات دانشگاه

ارتعاشات

اداره امور آموزشی

مکان حضور

3-208

دفتر آموزش

سالن شهید سلیمانی

3-208

دفتر آموزش

سه شنبه

اداره امور آموزشی

اداره امور آموزشی

اداره امور آموزشی

مطالعات تحقیقاتی

مطالعات تحقیقاتی

مطالعات تحقیقاتی

مکان حضور

دفتر آموزش

دفتر آموزش

دفتر آموزش

چهارشنبه

پروژه صنعتی

پروژه صنعتی

مکان حضور