زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

تعداد بازدید:۴۰۶

جبرجامع، نظریه S-سیستم ها، مشبکه، جبربول، S-poset، گراف