طرح های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۰۷۴
  1. تکریختیهای مرتب جزیی چگال دنباله ای در رسته S-Poset.  نگارش حسن برزگر  اسفند ۱۳. دانشگاه تفرش.
  2. گراف اشتراکی روی فضاهای توپولوژی.  نگارش حسن برزگر. آبان ۱۳۹۵. دانشگاه تفرش.
  3. خواص رسته ای و انژکتیوی نسبت به تکریختی های خالص مرتب جزیی. نگارش حسن برزگر. بهمن ۱۳۹۶. دانضشگاه تفرش.