زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

جبر ناجابجایی:

مطالعه خواص پوچسازی و نظریه رادیکال های حلقه های چند جمله ای های اریب و حلقه های گروهی اریب

ترکیبیات و نظریه گراف:

تخصیص گراف های مختلف به ساختارهای جبری و مطالعه خواص آن ها

نظریه جبری گراف و مطالعه مقادیر ویژه ماتریس های وابسته به گراف ها 

نظریه کد ها