طرح های پژوهشی

1. عنوان: بررسی خواص پوسازی حلقه های چند جمله ای و حلقه های گروهی اریب

    کارفرما: بنیاد ملی نخبگان

    ناظر: معاونت پژوهشی دانشگاه تفرش

    زمان: پاییز 92 - زمستان 93

2. عنوان: گراف تمیز یک حلقه

    کارفرما: معاونت پژوهشی دانشگاه تفرش

    زمان: بهار 94 - بهار 95