علیرضا صفدری نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی عمران نقشه برداریدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهندسی عمران - سنجش از دوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی عمران نقشه برداری گرایش سنجش از دوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیات علمی گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداریپیمانیتمام وقت