علیرضا صفدری نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی عمران نقشه برداریدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهندسی عمران - سنجش از دوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی عمران نقشه برداری گرایش سنجش از دوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی