مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱کالیبراسیون بین سنجنده‌ای مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر جنگل‌های تصادفی بمنظور تخمین روزانه رطوبت خاک در تصاویر ماهواره‌ای مادیسبهنام ولاشجردی - علیرضا صفدری نژاد - اشکان رزاق منشبیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)1400-12-03
۲تشخیص خودکار تعداد و مقاطع زمانی کشت در سری زمانی شاخص‌های گیاهی مزارع کشاورزی مستخرج از تصاویر ماهواره‌ای سنتینلسعید زارع؛ محمودرضا صاحبی؛ علیرضا صفدری نژادچهارمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399-12-13
۳بهبود عملکرد الگوریتم ژنتیک در شناسایی ساختار بهینه ی توابع کسری از طریق تولید احتمالاتی جامعه اولیه مبتنی بر همبستگی ستونی ماتریس ضرایب مجهولاتمجتبی آخوندی خضرآباد؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علیرضا صفدری نژادچهارمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399-12-13
۴Unsupervised zoning of cultivation areas with similar cultivation pattern in Golestan province based on the vegetation products of MODIS sensorFahime Youssefi; Mohammad Javad Valadan zoej; Alireza Safdarinezhad; Mahmod Reza SahebiISPRS International GeoSpatial Conference 20192019-10-14
۵ارائه راهکاری بمنظور کالیبراسیون بین سنجندهای مدل مدلهای تخمین رطوبت خاک در تصاویر نوری و حرارتی با حد تفکیک مکانی پایینبهنام ولاشجردی - علیرضا صفدری نژاد - مرضیه جعفریبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان1397-08-30
۶بهبود دقت شناسایی هدف در الگوریتم های تجزیه طیفی به کمک تنظیم وزن باندهای طیفیفاطمه عتیقی - علیرضا صفدری نژاد - روح اله کریمیبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان1397-08-30
۷ارائه روشی نوین در تلفیق ابرنقاط حاصل از سنجنده Kinectشهناز نخبه زعیم؛ محمد سعادت سرشت؛ علیرضا صفدری نژادهمایش ملی ژئوماتیک ۹۵1395-2-12
۸شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی ناشی از فعالیت های عمرانی با استفاده از ویژگی های متن تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاسحامد کاچار، علیرضا صفدری نژاد، احمد معدنچی، حمید دهقانی، مهدی مدیری، حمید عنایتی، مهدی مختارزادههمایش ملی ژئوماتیک سال 13941394-2-21
۹بهبود عملکرد مدل پارامترهای مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای از طریق بکارگیری تکنیک تخمین مولفه های واریانسعلیرضا صفدری نژاد-مهدی مختارزاده- محمد جواد ولدان زوجاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394-10-30
۱۰Evaluation of Spatial and Temporal Distribution Changes of LST Using Landsat Images (Case Study:Tehran)Hamed Kachar, Alireza Vasefian, Mehdi Modiri, Hamid Enayati, Alireza SafdarinezhadISPRS, International Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & Photogrammetr2015-11-25
۱۱ارزیابی روش تخمین مولفه های واریانس به کمک اعداد آزادی در بهبود دقت الگوریتم های شناسایی هدف در تصویربرداری پرطیفیعلیرضا صفدری نژاد-برات مجردی-مهدی مختارزاده-محمدجواد ولدان زوجبیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک931393-03-04
۱۲ارائه روش تلفیقی در هم مرجع سازی ابر نقاط حاصل از سنجنده Kinectشهناز نخبه زعیم-محمد سعادت سرشت-علیرضا صفدری نژادبیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک931393-03-04
۱۳ارائه روش تلفیقی ICP+OF در هم‌مرجع‌سازی ابر نقاط حاصل از سنجنده Kinectشهناز نخبه زعیم؛ محمد سعادت سرشت؛ علیرضا صفدری نژاددومین کنفرانس بین المللی SMPR1392-7-13
۱۴ارزیابی پتانسیل چند جمله ای های دوبعدی در مدلسازی اثرات تعیین نادقیق پارامترهای مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای با هندسه خطیعلیرضا صفدری نژاد-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزادهبیستمین همایش ملی ژئوماتیک 921392-02-09
۱۵بررسی تفاوت انعکاس طیفی سطح رو و پشت برگ سبز و زرد گونه های انجیر، توت و شالک با استفاده از طیف سنجی زمینی و شاخص های گیاهیحامد کاچار-احمد معدنچی-علیرضا صفدری نژاد-حمید دهقانی-علی اکبر آبکار-کیومرث موسی زادهبیستمین همایش ملی ژئوماتیک921392-02-09
۱۶بهینه سازی فرآیندPan-sharpening به کمک فضای فرکانس با استفاده از فیلترهای نرمطیبه صدیق - علیرضا صفدری نژاد - محمد طالعی- محمد جواد ولدان زوجبیستمین همایش ملی ژئوماتیک 921392-02-09
۱۷ارزیابی و بهینه سازی نتایج شاخص درجه خلوص پیکسلی بمنظور استفاده در مدل اختلاط طیفی خطیمیلاد نیرومند جدیدی؛ مجتبی جنتی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ محمودرضا صاحبی؛ مهدی مختارزادهنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک1391-2-22
۱۸شمارش نیمه اتوماتیک دپوهای خاکریزی از تصاویر ماهواره ایGeoeye به کمک روشی مبتنی برفضای پدیده و توابع مورفولوژیکحامد کاچار-علیرضا صفدری نژاد-احمد معدنچی-محمد جواد ولدان زوجاولین همایش ماهواره برای توسعه پایدار1391-07-22
۱۹بررسی روش های آشکارسازی، تشخیص و تعیین میزان تنش های زیستی و فیزولوژیک گیاهان با استفاده از فنآوری سنجش از دورمجتبی جنتی-محمدجواد ولدان زوج-علی محمدزاده-شهناز نخبه زعیم-علیرضا صفدری نژادنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک911391-02-25
۲۰روشی نوین برای طبقه بندی داده های چند بازگشتی لایدار با استفاده از اطلاعات هندسی مجاورتی و فضای پدیدهعلیرضا صفدری نژاد-مجتبی جنتی-محمدجواد ولدان زوج-علی محمدزاده-مهدی مختارزادهنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک911391-02-25
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.