مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱آشکارسازی و ریشه‌یابی ناهنجاری‌های رشد محصولات پاییزه در زمین‌های زراعی منفرد با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره‌ای سنتینل -2 (منطقه موردمطالعه: استان گلستان)مصطفی دازی - محمد جواد ولدان زوج - علیرضا صفدری نژادتحقیقات آب و خاک ایران1402-07-30
۲بهبود وضوح مکانی تصاویر چندطیفی فضایی در نبود تصاویر با توان تفکیک مکانی بالاتر به کمک روش‌های تلفیق تصویر و یادگیری عمیقحمید امینی امیرکلایی - علیرضا صفدری نژاد - حامد امینی امیرکلاییمهندسی فناوری اطلاعات مکانی1402-07-18
۳Pavement crack detection through a deep-learned asymmetric encoder-decoder convolutional neural networkSeyed Arya Fakhri - Mehran Satari Abrovi - Hamzeh Zakeri- Alireza Safdarinezhad - Seyed Arvin FakhriInternational Journal of Pavement Engineering2023-09-14
۴Automatic refinement of ephemeris-derived range-Doppler model through the least-squares matching of Sentinel-1 Single-Look Complex images and DEM in mountainous areasHamidreza Saeedi Amale - Alireza SafdarinezhadIET Radar, Sonar & Navigation2023-06-09
۵شناسایی تغییرات هندسی درشرایط حفظ محتوای رادیومتریکی ازطریق روشی مبتنی بر مثلث بندی همزمان دسته اشعهبهنام قاسم زاده قورمیک - علیرضا صفدری نژاداطلاعات جغرافیایی (سپهر)1401-09-30
۶تولید نقشه‌ی ظرفیت گرمایی نسبی سطح از طریق سری زمانی روزانه و شبانه‌ تصاویر سنجنده‌ی مادیس و مدل‌‌های ارتفاعی زمین (منطقه مورد مطالعه: مناطق بیابانی استان سمنان)محمد آزاد - مهدی مختارزاده - علیرضا صفدری نژاد - علیرضا صیامیسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1401-08-23
۷A photogrammetric solution for measurement of power lines sag via integration of image and accelerometer data of a smartphoneAlireza Safdarinezhad - Mohammad Javad Abdollahifard - Atiyeh GanjaliMeasurement2022-07-07
۸A New Approach for Geometric correction of UAV-based pushbroom images through the processing of simultaneously acquired frame imagesMojtaba Akhoundi Khezrabad - Mohammad Javad Valadan Zoej - Alireza SafdarinezhadMeasurement2022-06-09
۹Estimation of heavy metal concentrations (Cd and Pb) in plant leaves using optimal spectral indicators and artificial neural networksSeyed Arvin Fakhri - Mohammad Javad Valadan Zeoj - Alireza Safdarinezhad - Parvin YavariEnvironmental Science and Pollution Research2022-06-06
۱۰A least-squares method for simultaneous synchronization and relative calibration of overlapped videosAlireza Safdarinezhad - Atiyeh GanjaliSignal, Image and Video Processing2022-04-21
۱۱Predicting the location of larval habitats of Anopheles mosquitoes using remote sensing and soil type dataFahimeh Youssefi - Mohammad Javad Valadan Zoej - Ahmad Ali Hanafi-Bojd - Alireza Borahani Dariane - Mehdi Khaki - Alireza SafdarinezhadInternational Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation2022-03-17
۱۲Temporal Monitoring and Predicting of the Abundance of Malaria Vectors Using Time Series Analysis of Remote Sensing Data through Google Earth EngineFahimeh Youssefi; Mohammad Javad Valadan Zoej; Ahmad Ali Hanafi-Bojd; Alireza Borhani Dariane; Mehdi Khaki; Alireza Safdarinezhad; Ebrahim GhaderpourSensors2022-03-02
۱۳تهیه نقشه اراضی کشاورزی با استفاده از تلفیق روش‌های قطعه بندی و طبقه‌بندی در گوگل ارث انجینعلیرضا طاهری دهکردی - محمد جواد ولدان زوج - علیرضا صفدری نژادسنجش از دور و GIS ایران1401-03-31
۱۴تهیه نقشه بلوک های ساختمانی شهری در سامانه گوگل ارث انجین از طریق آموزش طبقه بندی کننده تعمیم پذیرعلیرضا طاهری دهکردی؛ سید محمد میلاد شهابی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ محمود رضا صاحبی؛ علیرضا صفدری نژادفصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)1400-09-20
۱۵روشی خودکار به‌منظور کالیبراسیون نسبی و زمانی دوربین‌های غیرحرفه‌ای با هدف تولید ویدئوهای سه‌بعدیعطیه گنجعلی؛ علیرضا صفدری نژادماشین بینایی و پردازش تصویر1400-07-15
۱۶بکارگیری یک قید آماری در تولید مقاطع سه‌بعدی از سطوح بدون بافت به‌کمک سیستم نور ساختاریافته مبتنی بر دو دوربین و یک لیزر صفحه‌ایمحسن شیخی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ روح اله کریمیرایانش نرم و فناوری اطلاعات1400-1-23
۱۷اصلاح هندسی تصاویر سنجنده‌ی پوش‌بروم و ابرطیفی BaySpec OCI-F از طریق تخمین ارتباط هندسی میان فریم‌های ویدئویی همزمان بکمک تناظریابی کمترین مربعاتمجتبی آخوندی خضرآباد؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علیرضا صفدری نژادسنجش از دور و GIS ایران1400-05-12
۱۸Integration of MODIS-derived indices and field observations to estimate surface soil moisture at regional scalesNabi Olah Gholami Bidkhani; Mohammad Reza Mobasheri; Alireza SafdarinezhadArabian Journal of Geosciences2021-08-03
۱۹روشی جهت تعیین پارامتر بهینه‌ی فلیترهای نرم به‌منظور تلفیق تصاویر در فضای فرکانسکبری یعقوبی ترکی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ مرضیه جعفریفصلنامه علمی پژوهشی علوم و فن آوری فضایی1399-8-24
۲۰طبقه‌بندی تصاویر ابر طیفی مبتنی بر تلفیق ویژگی های مستخرج از روش‌های کدگذاری تنک، تبدیلات خطی و غیرخطیسمیرا اله یاری بک؛ علیرضا صفدری نژاد؛ روح اله کریمیعلوم و فنون نقشه برداری1399-7-1
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.