مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱A photogrammetric solution for measurement of power lines sag via integration of image and accelerometer data of a smartphoneAlireza Safdarinezhad - Mohammad Javad Abdollahifard - Atiyeh GanjaliMeasurement2022-07-07
۲A New Approach for Geometric correction of UAV-based pushbroom images through the processing of simultaneously acquired frame imagesMojtaba Akhoundi Khezrabad - Mohammad Javad Valadan Zoej - Alireza SafdarinezhadMeasurement2022-06-09
۳Estimation of heavy metal concentrations (Cd and Pb) in plant leaves using optimal spectral indicators and artificial neural networksSeyed Arvin Fakhri - Mohammad Javad Valadan Zeoj - Alireza Safdarinezhad - Parvin YavariEnvironmental Science and Pollution Research2022-06-06
۴A least-squares method for simultaneous synchronization and relative calibration of overlapped videosAlireza Safdarinezhad - Atiyeh GanjaliSignal, Image and Video Processing2022-04-21
۵Predicting the location of larval habitats of Anopheles mosquitoes using remote sensing and soil type dataFahimeh Youssefi - Mohammad Javad Valadan Zoej - Ahmad Ali Hanafi-Bojd - Alireza Borahani Dariane - Mehdi Khaki - Alireza SafdarinezhadInternational Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation2022-03-17
۶Temporal Monitoring and Predicting of the Abundance of Malaria Vectors Using Time Series Analysis of Remote Sensing Data through Google Earth EngineFahimeh Youssefi; Mohammad Javad Valadan Zoej; Ahmad Ali Hanafi-Bojd; Alireza Borhani Dariane; Mehdi Khaki; Alireza Safdarinezhad; Ebrahim GhaderpourSensors2022-03-02
۷تهیه نقشه اراضی کشاورزی با استفاده از تلفیق روش‌های قطعه بندی و طبقه‌بندی در گوگل ارث انجینعلیرضا طاهری دهکردی - محمد جواد ولدان زوج - علیرضا صفدری نژادسنجش از دور و GIS ایران1401-03-31
۸تهیه نقشه بلوک های ساختمانی شهری در سامانه گوگل ارث انجین از طریق آموزش طبقه بندی کننده تعمیم پذیرعلیرضا طاهری دهکردی؛ سید محمد میلاد شهابی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ محمود رضا صاحبی؛ علیرضا صفدری نژادفصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)1400-09-20
۹روشی خودکار به‌منظور کالیبراسیون نسبی و زمانی دوربین‌های غیرحرفه‌ای با هدف تولید ویدئوهای سه‌بعدیعطیه گنجعلی؛ علیرضا صفدری نژادماشین بینایی و پردازش تصویر1400-07-15
۱۰بکارگیری یک قید آماری در تولید مقاطع سه‌بعدی از سطوح بدون بافت به‌کمک سیستم نور ساختاریافته مبتنی بر دو دوربین و یک لیزر صفحه‌ایمحسن شیخی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ روح اله کریمیرایانش نرم و فناوری اطلاعات1400-1-23
۱۱اصلاح هندسی تصاویر سنجنده‌ی پوش‌بروم و ابرطیفی BaySpec OCI-F از طریق تخمین ارتباط هندسی میان فریم‌های ویدئویی همزمان بکمک تناظریابی کمترین مربعاتمجتبی آخوندی خضرآباد؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علیرضا صفدری نژادسنجش از دور و GIS ایران1400-05-12
۱۲Integration of MODIS-derived indices and field observations to estimate surface soil moisture at regional scalesNabi Olah Gholami Bidkhani; Mohammad Reza Mobasheri; Alireza SafdarinezhadArabian Journal of Geosciences2021-08-03
۱۳روشی جهت تعیین پارامتر بهینه‌ی فلیترهای نرم به‌منظور تلفیق تصاویر در فضای فرکانسکبری یعقوبی ترکی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ مرضیه جعفریفصلنامه علمی پژوهشی علوم و فن آوری فضایی1399-8-24
۱۴طبقه‌بندی تصاویر ابر طیفی مبتنی بر تلفیق ویژگی های مستخرج از روش‌های کدگذاری تنک، تبدیلات خطی و غیرخطیسمیرا اله یاری بک؛ علیرضا صفدری نژاد؛ روح اله کریمیعلوم و فنون نقشه برداری1399-7-1
۱۵روشی خودکار به منظور پهنه بندی دود ناشی از آتش سوزی های وسیع در تصاویر چند طیفیمهدیه فتحی موسالویی؛ مهدی مختارزاده؛ علیرضا صفدری نژادعلوم و فنون نقشه برداری1399-7-1
۱۶آشکارسازی زمین‌های زراعی زعفران در سری زمانی تصاویر ماهواره‌ای سنتینل-2 به کمک روش تخمین تنکسید اشکان رزاق منش؛ سمیرا اله یاری بک؛ علیرضا صفدری نژادمهندسی فناوری اطلاعات مکانی1399-3-31
۱۷بهبود آشکارسازی هدف در تصاویر ابرطیفی از طریق تنظیم وزن باندها و شناسایی اعضای انتهایی در خوشه‌های فضای ویژگیفاطمه عتیقی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ روح اله کریمیمهندسی فناوری اطلاعات مکانی1399-10-29
۱۸Performance Improvement of the RFM Estimation by Modifying the Initial Population in the Genetic based OptimizationMojtaba Akhoundi Khezrabad; Mohammad Javad Valadan Zoej; Alireza SafdarinezhadThe Journal of Radar and Optical Remote Sensing1399-03-12
۱۹به‌کارگیری الگوریتم‌های آشکارسازی هدف درسری زمانی مستخرج از تصاویر چندطیفیSentinel-2به‌ منظور پهنه‌بندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی: گیاه بادام کوهی)ایمان شاکری، علیرضا صفدری نژاد، مرضیه جعفریمهندسی فناوری اطلاعات مکانی1398-12-29
۲۰An automatic method for precise 3D registration of high resolution satellite images and Airborne LiDAR DataAlireza Safdarinezhad, Mehdi Mokhtarzade and Mohammad Javad Valadan ZoejInternational Journal of Remote Sensing2019-6-28
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.