برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فتوگرامتری تحلیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و یکشنبه ساعت 9:15 تا 10:45
مکان برگزاری 3-151
منابع

منابع و طرح درس

طرح درس

منابع و طرح درس

عنوان فتوگرامتری فضایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 18:00 تا 19:30 و دوشنبه 7:30 تا 9:15
مکان برگزاری 3-350 3-309
منابع

جزوه کلاسی

فایل های ارائه شده در پیوست

منابع معرفی شده در سیلابس مصوب وزارت علوم

فایل پیوست اول 1570594088-spacephotogrammetry.rar
طرح درس

منابع و طرح درس

عنوان رادارگرامتری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 تا 15:00 و دوشنبه 13:30 تا 15:00
مکان برگزاری 3-350 3-308
منابع

طرح درس و منابع

طرح درس

طرح درس و منابع

عنوان نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 15:00 تا 16:30 و یکشنبه ساعت 16:15 تا 18:00
مکان برگزاری 3-309 3-308
منابع

طرح درس و منابع

طرح درس

طرح درس و منابع

عنوان فتوگرامتری تحلیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و یکشنبه ساعت 15 تا 16:30
منابع

دانلود منابع

طرح درس

دانلود طرح درس

عنوان سنجش از دور
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 10:45 تا 12:15 و یکشنبه ساعت 13:30 تا 15:00
منابع

دانلود منابع

طرح درس

دانلود طرح درس

عنوان عملیات سنجش از دور
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 13:30 تا 15:00
منابع

دانلود منابع

طرح درس

دانلود طرح درس

عنوان فتوگرامتری رقومی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 9:15 تا 10:45 و دوشنبه 10:45 تا 12:15
منابع

دانلود منابع

طرح درس

دانلود طرح درس

عنوان فتوگرامتری فضایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 13:30 تا 15:00 و سه شنبه ساعت 7:45 تا 9:15
منابع

دانلود طرح درس و منابع

فایل پیوست اول 1570594088-spacephotogrammetry.rar
طرح درس

داناود طرح درس و منابع

عنوان فتوگرامتری تحلیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15:00 تا 16:30 و دوشنبه 10:45 تا 12:15
منابع

دانلود طرح درس و منابع

طرح درس

دانلود طرح درس و منابع

عنوان سنجش از دور
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 16:30 تا 18:00 و دوشنبه 16:30 تا 18:00
منابع

دانلود طرح درس و منابع

طرح درس

دانلود طرح درس و منابع

عنوان عملیات سنجش از دور
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 13:30 تا 15:00
منابع

دانلود طرح درس و منابع

طرح درس

دانلود طرح درس و منابع

عنوان رادارگرامتری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 تا 15:00 و دوشنبه 15:00 تا 16:30
منابع

دانلود طرح درس و منابع

طرح درس

دانلود طرح درس و منابع

عنوان فتوگرامتری برد کوتاه پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 و سه شنبه ساعت 8:00 تا 10:00
مکان برگزاری کلاس 2-551
طرح درس

دانلود طرح درس مصوب

عنوان سنجش از دور (مبانی دورکاوی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 15:30 تا 17:30 و سه شنبه ساعت 17:30 تا 18:30
مکان برگزاری کلاس 3252
منابع

جزوات کلاسی

کتاب مبانی سنجش از دور- نویسندگان: سیدباقر فاطمی و یوسف رضایی

Remote Sensing of the Environment, 2007, Jenson

طرح درس

دانلود طرح مصوب درس

عنوان عملیات سنجش از دور
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 10:00 تا 12:00
مکان برگزاری کارگاه فتوگرامتری
عنوان فتوگرامتری تحلیلی (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 14:30 تا 15:30 و چهارشنبه ساعت 8:00 تا 10:00
مکان برگزاری کلاس 3-252
طرح درس

/file/download/course/1582115158-1569834614-analyticalphotogrammetry.pdf

عنوان فتوگرامتری فضایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 14-15
مکان برگزاری کلاس 3-209
منابع

جزوه کلاسی

فایل های ارائه شده در پیوست

منابع معرفی شده در سیلابس مصوب وزارت علوم

فایل پیوست اول SpacePhotogrammetry.rar
طرح درس

دانلود طرح درس مصوب

عنوان رادارگرامتری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 13- 14 و سه شنبه ساعت 8-10
مکان برگزاری کلاس 3-207
منابع

اسلایدهای کلاسی

منابع موجود در سیلابس مصوب وزارت علوم

طرح درس

دانلود طرح درس مصوب

عنوان فتوگرامتری تحلیلی (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 15-16 و چهارشنبه ساعت 8-10
مکان برگزاری کلاس 3-206
منابع

کتاب فتوگرامتری تحلیلی - نویسنده: دکتر جلال امینی - انتشارات دانشگاه تهران

طرح درس

دانلود طرح درس مصوب

عنوان سنجش از دور (مبانی دورکاوی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 15-17 و سه شنبه ساعت 14-15
مکان برگزاری کلاس 3-253
منابع

کتاب مبانی سنجش از دور- نویسندگان: سیدباقر فاطمی و یوسف رضایی

Remote Sensing of the Environment, 2007, Jenson

طرح درس

دانلود طرح درس مصوب