حسن آریانپور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹ریاضی محضدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱ریاضی محض-گرایش هندسهدانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتری۱۳۹۰ریاضی محض- گرایش هندسه ناجابجاییدانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضیعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه (92-93)

1- هندسه دیفرانسیل

2- توپولوژی

3- هندسه ناجابجایی

4- نظریه عملگرها

1- ریاضیات عمومی

2- هندسه دیفرانسیل

3- توپولوژی

4- هندسه خمینه ها

5- دستگاههای دینامیکی

6- توپولوژی جبری