حسن آریانپور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹ریاضی محضدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱ریاضی محض-گرایش هندسهدانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتری۱۳۹۰ریاضی محض- گرایش هندسه ناجابجاییدانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضیعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه (مهر ۹۲ تا آبان ۹۳)

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی (مهر ۹۸ تا اسفند ۱۴۰۰)

رئیس دانشکده ریاضی (بهمن ۱۴۰۰ تاکنون)

 

 

۱- هندسه دیفرانسیل

۲- توپولوژی

۳- هندسه ناجابجایی

۴- نظریه عملگرها

۱- ریاضیات عمومی

۲- هندسه دیفرانسیل

۳- توپولوژی

۴- هندسه خمینه ها

۵- دستگاههای دینامیکی

۶- توپولوژی جبری