طرح های پژوهشی

1) معرفی خم های ژئودزیک روی کره های کوانتومی دو بعدی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، مهر ماه 1389.

2) خواص رسته ای فروبری و انژکسیون در توپولوژی های تعمیم یافته، دانشگاه تفرش، اسفند 1395.