زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

هندسه دیفرانسیل- هندسه خمینه ها- توپولوژی- هندسه ناجابجایی