مواد متخلخل جاذب صوت بخش دوم: مکانیزم های جذب صوت و مدلسازی

نویسندگانعبدالرضا اوحدی همدانی، ابوالفضل حسنی بافرانی
نشریهنشریه علمی صوت و ارتعاش
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۲۱-۱۰-۲۰
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله